Доставки - 505693-2018

16/11/2018    S221

България-София: Ксерографска хартия

2018/S 221-505693

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 216-493771)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Национален регистрационен номер: 121410441
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Дамян Войновски
Електронна поща: avto_a@rta.government.bg
Телефон: +359 29308810
Факс: +359 2981115
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.rta.government.bg
Адрес на профила на купувача: www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

II.1.2)Основен CPV код
30197644 Ксерографска хартия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/11/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 216-493771

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Наименование
Вместо:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Да се чете:

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Номер на раздел: II.1.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Кратко описание
Вместо:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Да се чете:

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Номер на раздел: V
Част от текста, която трябва да се промени: Възлагане на поръчката
Вместо:

„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Да се чете:

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

VII.2)Друга допълнителна информация: