Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 505882-2020

23/10/2020    S207

België-Melle: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 207-505882

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cv, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Wim Veys
E-mail: aankoop.ict@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389513
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389513
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20IT011-F05
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ‘Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel’

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitale kanalen

Referentienummer: Fluvius-FLU20IT011-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Klantenservice is vandaag veel meer dan enkel bereikbaar zijn via telefoon. Er zijn heel veel mogelijke contactpunten waarlangs klanten Fluvius kunnen bereiken: digitaal en niet-digitaal. In lijn met onze visie ‘klant centraal’ willen we hem een fijne klantreis laten ervaren waarbij de verschillende kanalen die hij consulteert, overvloeien in elkaar zonder dat hij daar hinder van ondervindt. Zijn perceptie hangt af van zijn totaalervaring over alle kanalen heen. Fluvius bouwt ook systematisch verder aan een digitale (self) service.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48500000 Communicatie- en multimediasoftware
48000000 Software en informatiesystemen
48445000 Software voor elektronisch klantenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In scope van dit aankooptraject, zit het opzetten van een platform waaraan uiteenlopende digitale kanalen en het contactcenter platform van De Stroomlijn kunnen gekoppeld worden ter behandeling van online conversaties van Fluvius-klanten:

— asynchrone messaging kanalen (bv.WhatsApp, Facebook messenger, sms [...]),

— synchrone messaging kanalen (bv.in web chat, in app chat, [...]),

— social listening (monitoring social mediakanalen bv. Twitter, Facebook, [...]),

— bots (voor bv. opvraging EAN-codes, Klantidentificatie, premies, [...]),

— co-browsing ter ondersteuning van de self-service modules en ons klantenportaal mijnfluvius.be,

— koppelingen met bestaande systemen zoals bv. Het contactcenter platform van De Stroomlijn en CRM en de huidige kennissystemen.

Vlaamse nutsbedrijven kunnen hiervan op termijn gebruik maken.

Out-of scope van deze procedure zijn volgende zaken:

— het contactcenter platform bij De Stroomlijn en de telefonieoplossingen bij Fluvius,

— traditionele kanalen zoals bijvoorbeeld webcontactformulieren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

36 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling.

De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling.

De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling.

De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.

Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dient er een vragenlijst ingevuld te worden conform alle gevraagde inlichtingen in de aankondiging van deze opdracht. Deze vragenlijst kan enkel bekomen worden door een aanvraag via e-mail aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Ellen Ooms.

De kandidatuur dient eveneens vergezeld te zijn van het UEA: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan.

Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten. De inschrijver dient de ingevulde versie van het UEA (response) over te maken in XML- en pdf-formaat.

De kandidaturen dienen elektronisch te worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.

Voor hulp bij het indienen van uw kandidatuur kan u gebruik maken van de handleiding e-Tendering. Meer informatie kan bekomen worden op de website of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 027905200.

De met elektronische middelen opgestelde kandidaturen dienen te worden opgemaakt zoals bepaald in de vragenlijst.

Een inschrijver kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.1 vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties elektronisch ingediend worden. Deze documenten dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zullen de bestekken in het Nederlands ter beschikking worden gesteld.

Gelieve attent te zijn op de elektronische handtekening, dit dient door de gevolmachtigde persoon ondertekend te zijn.

Voor een toelichting betreffende het indienen van kandidaturen door middel van elektronische middelen kunt u terecht op de informatiesessies die georganiseerd worden door de federale dienst e-procurement. U vindt de data van deze informatiesessies op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen

Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om (betalende) opleidingen betreffende het gebruik van e-Tendering te geven. U kunt voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen

Contactname door de inschrijver of diens onderaannemer(s), in het kader van dit dossier, met andere diensten dan de aankoopdienst van Fluvius, vanaf publicatie van de aankondiging van deze opdracht (AO) tot het finaal contract, kan tevens leiden tot verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2020