Dienstleistungen - 505962-2022

16/09/2022    S179

Rumänien-București: Postzustellung

2022/S 179-505962

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: RO 2351555
Postanschrift: Strada: Moliere Jean Baptiste, dramaturg, nr. 6-8
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011964
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Camelia Mirela Trandafir
E-Mail: camelia.trandafir@apps.ro
Telefon: +40 0212080414
Fax: +40 212080403
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.apps.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100155818
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Regie Autonoma
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: administrarea imobilelor pe baza de comision sau c

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor

Referenznummer der Bekanntmachung: 12340
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64121100 Postzustellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de curierat pentru livrarea la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor pentru o perioadă de 48 luni.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:

18 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor). Termenul-limită în care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare va fi cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 96 000 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti – Ilfov și întreg teritoriul Romaniei

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru se vor efectua 9.600.000 de trimiteri.

Servicii de curierat pentru livrarea permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor la domiciliul solicitantilor din toate localitatile din Romania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experienta similara in domeniul specific activitatilor de curierat cuantificata in ani de experienta a coordonatorului/managerului de proiect / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitate de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare/fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, în cadrul acesteia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că, operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Pentru persoane fizice/juridice străine: Se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor scadente de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

Cerința nr. 2:

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții trebuie să respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Se va completa:

- Declarație privind neîncadrarea în art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016 (formularul nr.1 anexat);

Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Ca atare, se va prezenta Declarația de neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 pentru evitarea conflictului de interese, o dată cu depunerea DUAE de către toți ofertanții, asociații, terții susținători și sucontractanții participanți la procedură, până la data limită de depunere a ofertelor.

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Marius Grăjdan – Director General/Presedinte CA; Dragos Condrea – Membru CA; Horia Marian Gâmbuțeanu - Membru CA; Niculae Teodorescu – Membru CA; Laura Raluca Alina Dragota - Membru CA; Vasilica Grigoriu – Director Economic; Mihai Coiculescu – Director Tehnic; Mirela Pavel – Director Juridic; Zisan Labusca – Director Comercial; Daniel Anton Constantin – Director Logistica Administrativ; p.Sef Serviciu Avizare Legislatie – Mirela Dragu; Sef Birou Tehnologia Informatiei – Razvan Vitelariu; Sef Serviciu Documente cu Caracter Special – Monica Nicolae; Camelia Trandafir – Sef Serviciu Atribuire Contracte Achizitii; Ioan Stegaru – Birou Intocmire Documentatii.

Precizare: În temeiul art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoștință că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165, și 167 din Lege, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

Cerința 1:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justiției Oficiul Național al Registrului Comerţului. Certificatul constatator trebuie să certifice faptul că operatorul economic are înscris în certificat codul CAEN corespunzător obiectului achiziţiei publice.

Pentru persoanele fizice/juridice străine: Operatorii economici străini vor demonstra îndeplinirea cerinței completand DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, prin care să dovedească forma de înregistrare.

Documentele justificative urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți.

Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la momentul prezentării.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele sus menţionate.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generalaSe solicită declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2019,2020,2021), cifra de afaceri anuală trebuie să fie minim valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, respectiv, 24.000.000,00 lei

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va specifica cifra de afaceri anuală din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz.Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.Documente justificative: (Se prezintă copia bilanțurilor contabile din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021)) va fi prezentat de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau terțul susținător, după caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Operatorii economici pot prezenta si alte documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice și financiare și, din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf. art.177 alin. 2 din Legea nr. 98/2016).*Pentru conversia in Ron, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Numarul membrilor personalului de conducereDeclaratia privind efectivul mediu anual al cadrelor de conducere în ultimii trei ani.

Efectivele medii anuale de personalDeclaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat în ultimii trei ani.

Utilaje, instalatii si echipament tehnicDeclaratia referitoare la mijloacele de transport, utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.

Proportia de subcontractareInformaţii privind subcontractanţii (Dacă este cazul)

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerinţa nr. 1Se va prezenta o lista cu principalele prestari de servicii similare, din ultimii 3 ani.Cerinţa nr. 2Ofertanții vor face dovada că în ultimii 3 ani au prestat Servicii de distribuire a corespondenței pentru o cantitate minimă de 2.400.000 de trimiteri la nivel național (în fiecare județ - urban sau rural)

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, care să permită atât prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare, cât și alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

se va completa și depune DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele/certificările să se prezinte la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor.Documentele justificative ce urmează a se prezenta de ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor la solicitarea autorității : extras REVISAL, extras contracte de munca sau orice alte documente edificatoare.Aceste documente vor fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 .Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

se va completa și depune DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele/certificările să se prezinte la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor.Documentele justificative ce urmează a se prezenta de ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor la solicitarea autorității : extras REVISAL, extras contracte de munca sau orice alte documente edificatoare.Aceste documente vor fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

se va completa și depune DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele/certificările să se prezinte la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor.Documentele justificative ce urmează a se prezenta de ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor la solicitarea autorității : se vor prezenta documente care atesta detinerea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si mijloacelor de transport - proprietate/contract de inchiriere/leasing/angajament sau alte forme de punere la dispozitie, facturi de achizitie sau orice alte documente edificatoare.Aceste documente vor fi prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. În cazul în care părți din contract urmează să se îndeplinescă de unul sau mai mulți subcontractanți, ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care are intenția să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere/identificare ale subcontractantului. Se va completa: Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora, dacă este cazul - (Formularul nr. 4 anexat)Nota: Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant și subcontractanții nominalizați în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul ce urmează a fi atribuit.Pe parcursul derulării contractului, contractantul are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă cu acceptul autorității contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale.

cerinta nr. 1:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele/certificările să se prezinte la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor.Documente justificative: lista principalelor servicii prestate în cursul ultimilor 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.cerinta nr. 2:se va completa și depune DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele/certificările să se prezinte la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor.Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței: documente constatatoare/contracte/procese-verbale de receptie sau alte documente edificatoare care sa confirme prestarea de Servicii de distribuire a corespondenței pentru o cantitate minimă de 2.400.000 de trimiteri la nivel național (în fiecare județ - urban sau rural).Ofertantul va prezenta orice certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire.Aceste documente trebuie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile dupa orice documente/ certificate/ prin care se confirma prestarea de servicii, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractantă doar ofertantului clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor.

se va completa și depune DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele/certificările să se prezinte la solicitarea autorității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor.Documentele justificative ce urmează a se prezenta de ofertantul clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor la solicitarea autorității în vederea îndeplinirii celor declarate în DUAE: prezentarea unui certificat de conformitate in raport cu ISO 9001:2015 sau echivalent sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat. În situația participării la procedură cu oferta comună, certificatul va fi prezentat de fiecare asociat, pentru partea de contract pe care o realizează.Documentul trebuie sa fie valabil la momentul prezentarii.Acest document trebuie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz) până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare desemnati prin decizia Directorului General al RA-APPS.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 3 luni de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu depăşească: 60 zile lucratoare.

Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate şi cu aprobarea conducătorului autorităţii contractante, termenul se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului iniţial de evaluare.

Operatorul economic are obligația de a transmite oferta și DUAE în format electronic, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

În temeiul art. 137 alin. 2 lit. b) și lit. j) din HG 395/2016, oferta va fi considerată inacceptabilă în cazul în care a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă sau oferta și documentele care o însotesc nu sunt semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Nota: a) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că si-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției de participare. Limba de redactare a ofertei este limba română. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizată a cestora în limba română. În cazul în care se depune contestație, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.

Regulile de comunicare și transmitere a datelor: orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire in termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet si fără ambiguități, pana la termenul stabilit prin anuntul de participare simplificat, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util, de către operatorii economici. Riscurile transmiterii propunerii de ofertă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Notă:În conformitate cu art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a fi confidențiale. Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate.

IMPORTANT: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret”, cu respectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini.

Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste prin compararea punctajelor generale obtinute de fiecare participant/ofertant prin cumularea punctajului aferent PRETULUI OFERTEI (maxim 90 puncte) cu punctajul aferent CALITATII OFERTEI (maxim 10 puncte).

Modul de departajare al ofertelor in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi punctaj general:

- autoritatea contractanta va atribui contractul (va declara castigator) ofertantului care a avut punctajul cel mai mare aferent PRETULUI OFERTEI;

- daca si dupa aplicarea acestui principiu nu se pot departaja ofertantii, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor aflati pe primul loc si care au punctaj aferent PRETULUI OFERTEI identic sa transmita in format electronic prin intermediul SEAP (la rubrica intrebari) o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Comunicarea rezultatului procedurii se va face conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE ACHIZITII
Postanschrift: STR. MOLIERE NR. 6-8
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 011964
Land: Rumänien
E-Mail: raappsromania@yahoo.com
Telefon: +40 212080414
Internet-Adresse: www.apps.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/09/2022