Werken - 505995-2019

25/10/2019    S207

Roemenië-Boekarest: Transformatoronderstation

2019/S 207-505995

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-386135)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Nationaal identificatienummer: RO13328043
Postadres: Str. Olteni nr. 2-4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010325
Land: Roemenië
Contactpersoon: Direcția Comercială – Camelia Catalin
E-mail: camelia.catalin@transelectrica.ro
Telefoon: +40 213035912
Fax: +40 213035980
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.transelectrica.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Retehnologizare stația 220/110/20 kV Baru Mare

Referentienummer: 13328043/2018/19817
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232221 Transformatoronderstation
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare – achiziţia lucrarilor, produselor si serviciilor pentru proiectul „Retehnologizare staţia 220/110/MT kV Baru Mare”, în vederea asigurării funcţionalităţii sistemului în ansamblul său si a echipamentelor care il compun, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor impuse de standardele de calitate.

Deoarece, odată cu scurgerea timpului, echipamentele primare şi secundare aferente, sistemele de contorizare e.e. si monitorizare calitate e.e se degradează fizic şi moral tot mai accentuat, siguranţa funcţionării instalaţiilor devenind din ce în ce mai vulnerabilă, este necesară modernizarea staţiei, care să aibă ca obiect optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic primar şi secundar, asigurarea teleconducerii întregii staţii de la nivelul Centrului de Teleconducere al S.T. Timişoara şi al centrelor de dispecer centrale şi teritoriale, pentru a răspunde cerinţelor actuale de siguran [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386135

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 24/10/2019
Te lezen:
Datum: 31/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 24/10/2019
Te lezen:
Datum: 31/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 24/03/2020
Te lezen:
Datum: 31/03/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: