Services - 506014-2018

16/11/2018    S221

Pays-Bas-Ermelo: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire

2018/S 221-506014

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe
Numéro national d'identification: 27724370
Adresse postale: Postbus 300
Ville: Ermelo
Code NUTS: NL NEDERLAND
Code postal: 3850 AH
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Sietse van Goor
Courriel: s.vangoor@meerinzicht.nl
Téléphone: +31 123456789
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.isnv.nl
Adresse du profil d’acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=94149
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=94149
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DAS inhuur personeel ISNV

Numéro de référence: EG.185036/MH
II.1.2)Code CPV principal
79620000 Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

ISNV heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (CAR-UWO) en hoger. Voor de invulling van deze behoefte heeft ISNV gekozen om een DAS in te stellen. ISNV nodigt geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) om zich te registreren en aan te melden voor de diverse vakgebieden binnen dit DAS (zie voor de vakgebieden § 1.3.2).

Met het DAS willen de deelnemende gemeenten binnen ISNV op bepaalde momenten deskundigheid op een flexibele manier kunnen aantrekken en daarbij de aanbestedingsregels respecteren. Transparantie en mededinging bij de inhuur van externe partijen zijn daarbij speerpunten.

Het DAS wordt ingesteld voor een periode van twee (2) jaar (1.2.2021), met acht (8) keer een optie tot verlenging van één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1.2.2019.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79620000 Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: NL NEDERLAND
Lieu principal d'exécution:

II.2.4)Description des prestations:

ISNV heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (CAR-UWO) en hoger. Voor de invulling van deze behoefte heeft ISNV gekozen om een DAS in te stellen. ISNV nodigt geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen, als ZZP’ers) om zich te registreren en aan te melden voor de diverse vakgebieden binnen dit DAS (zie voor de vakgebieden § 1.3.2).

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/02/2019
Fin: 01/02/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Het DAS wordt ingesteld voor een periode van twee (2) jaar (tot 1.2.2021), met acht (8) keer een optie tot verlenging van één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1.2.2019.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zie eisen en voorwaarden in Negometrix

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/02/2029
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 02/02/2029
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
néerlandais

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

De sluiting indiening verzoek tot toelating ten behoeve van de eerste beoordeling zal plaatsvinden vanaf 7 januari, om 12:00 uur. Indien u vanaf 1.2.2019 nadere offerte aanvragen wenst te ontvangen, dient uw inschrijving in ieder geval voor eerder genoemde datum te zijn ingediend.

Daarna hebben ondernemers ook de gelegenheid om een verzoek tot toelating in te dienen of en eerder ingediend verzoek tot toelating te verbeteren.

De aanbestedende dienst beoordeelt minimaal om de 10 kalenderdagen nieuwe of verbeterde verzoeken tot toelating en laat binnen 10 kalenderdagen aan de (nieuwe) ondernemer weten of hij toegelaten wordt tot het DAS of niet. Het staat alle (afgewezen) ondernemers vrij later opnieuw een verbeterd verzoek tot toelating in te dienen om alsnog tot het DAS te worden toegelaten.

Opening van de inschrijvingen voor de nadere opdrachten zal plaatsvinden op het tijdstip zoals aangegeven in de aanvraag van een nadere opdracht.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Rechtbank Gelderland
Adresse postale: Walburgstraat 2-4
Ville: Arnhem
Code postal: 6811 CD
Pays: Pays-Bas
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ondernemers kunnen 7 kalenderdagen vragen stellen naar aanleiding van het bericht over de toelating of afwijzing. Ondernemers die (nog) niet aan de eisen voldoen en daarom zijn afgewezen kunnen gedurende de gehele looptijd van het DAS opnieuw een verzoek tot toelating indienen.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
15/11/2018