Palvelut - 506073-2018

16/11/2018    S221    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Jyväskylä: Jätteiden kuljetuspalvelut

2018/S 221-506073

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Mustankorkea Oy
1108572-4
Kivääritehtaankatu 6 C
Jyväskylä
40100
Suomi
Yhteyshenkilö: Terttu Nyberg
Puhelin: +358 405625450
Sähköpostiosoite: terttu.nyberg@mustankorkea.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://mustankorkea.fi/

Hankkijaprofiilin osoite: https://mustankorkea.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/mustankorkea
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/mustankorkea?id=206396&tpk=ffd8d544-5aa1-4506-b93b-c18c07cc3753
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntien omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Mustankorkea Oy:n järjestämä jätteenkuljetus, Laukaan pohjoinen urakka-alue

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90512000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Urakka käsittää jätteiden kuljetuksen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvilta kiinteistöiltä ja Mustankorkea Oy:n ylläpitämistä keräyspisteistä. Jätehuoltomääräysten (liite 2) mukaisesti kerättävät bio-, seka- ja hyötyjätteet (pakkausjätteiden täydentävä kerääminen) kuljetetaan Mustankorkea Oy:n tai tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Urakoitsijalla ei ole oikeutta toimittaa jätteitä muuhun kuin tilaajan tai tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Sekajätteen keräämisen päättyminen aluekeräyspisteissä voi aiheuttaa muutoksia sekajäteastioiden määriin. Pakkausmuovin keräämisen aloittaminen kesken urakka-ajan voi aiheuttaa muutoksia keräysvälineiden tyhjennysmääriin. Pakkausjätteiden tuottajavastuun laajeneminen voi aiheuttaa muutoksia hyötyjätteiden keräämiseen ja kuljettamiseen.

Kuljetusaluekartta: tarjouspyynnön liite 3.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
Pääasiallinen suorituspaikka:

Laukaa

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Jätteiden kuljetus suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta. Yksikköhinnastoilla annetaan hinnat myös eräistä urakkaan kuuluvista, usein toistuvista lisätöistä. Mahdolliset keräysvälineiden ja tyhjennysmäärien muutokset eivät oikeuta yksikköhinnan muutoksiin. Urakkaan kuuluvat tehtävät ja laatuvaatimukset on määritelty Jätteenkuljetuksen urakkaohjelmassa (liite 1).

Tarjouspyyntö koskee Laukaan pohjoisen alueen kuljetusurakkaa (kuljetusaluekartta, liite 3).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Kokonaistaloudellisesti edullisin / Painotus: 100
Hinta - Painotus: Edullisin tarjous
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
päättymispäivä: 30/09/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2)vuoden pituisella optiojaksolla, jolloin optiojakso 1 päättyy 30.9.2025 ja optiojakso 2 päättyy 30.9.2026. Tilaaja ilmoittaa optiojaksojen käyttöönotosta viimeistään vuotta aikaisemmin.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen tarjouksen jättämistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä edellä mainittuihin rekistereihin. Tarjoajalla on jätelain (646/2011) mukainen ote alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä, joka koskee jätteen ammattimaista keräämistä ja kuljettamista. Tämä koskee myös tarjoajan käyttämiä aliurakoitsijoita. Tarjoajalla on tarvittavat liikenneluvat. Tämä koskee myös tarjoajan aliurakoitsijaa. Tarjoaja noudattaa työehtosopimusta tai muita keskeisiä työehtoja, mikäli tarjoajalla on työsuhteista henkilöstöä. Viitataan ESPD-lomakkeeseen.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Verot, sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset maksut on suoritettu tai maksusuunnitelma maksujen suorittamisesta on tehty maksun saajan kanssa. Tarjoajalla on häiriöttömät luottotiedot.

Vakuus:

Urakoitsija asettaa tilaajalle vakuuden, jonka suuruus on 5 % tarjouksen perusteella hankintapäätökseen lasketusta urakan vertailuhinnasta (arvonlisäveroton hinta) ja jonka on oltava voimassa 31.12.2024 saakka tai kolme (3) kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli sopimusta jatketaan optiovuosilla. Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteessä 1. Jätteenkuljetuksen urakkaohjelma. Vakuudeksi hyväksytään pankin antama omavelkainen, tilaajan hyväksymä takaus tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Viitataan ESPD-lomakkeeseen.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Bio- ja sekajätteen sekä hyötyjätteiden (pakkausjätteet) kuljetukseen käytetään Euro 6 -luokan kalustoa. Varakaluston tulee täyttää vähintään Euro 4 -luokan vaatimukset. Ajoneuvokalustoa ja henkilöstöä koskevat vaatimukset on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Jätteenkuljetuksen urakkaohjelma.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Jätelaki 646/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (lupa: 16.12.2011/1283)

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakassa noudatetaan alla mainitussa pätevyysjärjestyksessä seuraavia asiakirjoja:

a) urakkasopimus liitteineen,

b) mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja,

c) tarjouspyyntö liitteineen,

d) julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 Palvelut,

e) urakoitsijan urakkatarjous.

Urakassa tulee noudattaa tätä urakkaa varten laadittujen asiakirjojen lisäksi kaikkia Suomessa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisiä työohjeita, -selostuksia ja standardeja. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin niistä, sisältyy urakkaan. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut), mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta niiltä osin, kuin se koskee tätä urakkaa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/12/2018
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/04/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/12/2018
Paikallinen aika: 09:00
Paikka:

Mustankorkea Oy

Kivääritehtaankatu 6 C

40100 Jyväskylä

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Seuraavat jätteenkuljetusta koskevat tarjouspyynnöt julkaistaan maalis-huhtikuussa 2019. Tätä urakkaa koskeva tarjouspyyntö julkaistaan syksyllä 2023, mikäli sopimusta ei jatketa optiovuosilla.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Mustankorkea Oy:llä on käytössään sähköinen verkkolaskutus.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 29564300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www-oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Keski-Suomen käräjäoikeus
Oikeustalo, Vapaudenkatu 54
Jyväskylä
40100
Suomi
Puhelin: +358 295648100
Sähköpostiosoite: keski-suomi.ko@oikeus.fi
Faksi: +358 295648149

Internetosoite: http://oikeus.fi/karajaoikeudet/keski-suomenkarajaoikeus

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/11/2018