Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 506111-2019

Submission deadline has been amended by:  536443-2019
25/10/2019    S207

Sverige-Jönköping: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

2019/S 207-506111

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköping Energi Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556015-3354
Postadress: Box 5150
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 550 05
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Ihrman
E-post: johan.ihrman@jonkopingenergi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkopingenergi.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdufeffqy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdufeffqy&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsult upphandling Management, Marknad, Miljö, Produktion och Hållbarhet

Referensnummer: 19/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Jönköping Energi AB (JEAB, Beställaren) önskar ansökan/anbud för olika inhyrning av konsulter i företagets verksamhet. Vi definierar konsult som en resurs med kunskap som vi inte har i företaget.

Konsultuppdragen innebär att Beställaren ger konsulten i uppdrag att utföra vissa immateriella tjänster. Uppdraget kan vara tidsbestämt och det kan gälla ett projekt med en definierad start och slut. Uppdrag definieras av Beställaren vid avropstillfället. Antigen kan uppdrag innebära att Beställaren avropar en leverans eller flera delleveranser inom ett avgränsat projekt. Uppdrag kan även avse löpande leveranser över tid då uppdraget fordrar kontinuitet från en och samma leverantör för hela uppdraget. Beställaren kan således paketera flera tjänster som ett och samma uppdrag.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71200000 Arkitekttjänster
71244000 Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71314000 Energi och tillhörande tjänster
71351910 Geologi
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72224000 Konsulttjänster för projektledning
79342000 Marknadsföring
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
79413000 Konsulttjänster för marknadsföring
79415000 Konsulttjänster för produktionsledning
79420000 Managementtjänster
79421000 Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Jönköping Energi AB (JEAB, Beställaren) önskar ansökan/anbud för olika inhyrning av konsulter i företagets verksamhet. Vi definierar konsult som en resurs med kunskap som vi inte har i företaget.

Konsultuppdragen innebär att Beställaren ger konsulten i uppdrag att utföra vissa immateriella tjänster. Uppdraget kan vara tidsbestämt och det kan gälla ett projekt med en definierad start och slut. Uppdrag definieras av Beställaren vid avropstillfället. Antigen kan uppdrag innebära att Beställaren avropar en leverans eller flera delleveranser inom ett avgränsat projekt. Uppdrag kan även avse löpande leveranser över tid då uppdraget fordrar kontinuitet från en och samma leverantör för hela uppdraget. Beställaren kan således paketera flera tjänster som ett och samma uppdrag.

Beställaren beskriver sitt behov övergripande med hjälp av till exempel uppskattad volym över tid i Bilaga 1. Vid avropstillfället ska Beställaren beskriva det mer detaljerat och även ange under vilken tidsperiod som aktuellt avropsavtal och eventuella förlängningsmöjligheter kommer att gälla.

Upphandling avser ramavtal för merparten av företagets behov av konsulttjänst inom Management, Marknad, Miljö, Produktion och Hållbarhet område i Jönköping län. För att klara framtidsutmaningar är konsultstöd avgörande och de konsulter som anlitas bjuds in att vara medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur för ett gott samhälle. Ambitionen med den upphandling är att skapa attraktiva och användarvänliga ramavtal som gynnar både marknaden och Beställaren.

Vår avsikt är att teckna ramavtal med flera leverantörer inom varje kompetensområde med rangordning enligt utvärderingskriterier. Rangordningen avgör vilka leverantörer som i första hand får presentera sina kandidater vid ett avrop. Rangordningen kan ändras under avtalstiden beroende på hur väl leverantörer som är rangordnade som nr 1, 2 eller 3 klarar att leverera kandidater som antas.

I de fall vi har nya behov inom ett konsultområde som vi inte efterfrågat vid upphandlingen eller att kompetensprofilen för ett avrop avviker kraftigt från det leverantören lämnat pris på kommer en faktorpristabell kopplas till ramavtalet. Relationen mellan en konsults ”månadslön” och vad konsultföretaget får debitera i timkostnad regleras av tabellen. (se punkt 3.3.3.2)

Givetvis måste det nya behovet ligga inom konsultföretagets normala kompetensområde för att ovanstående metod för prissättning blir aktuell.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/01/2020
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/12/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/10/2019