Diensten - 506142-2019

25/10/2019    S207

Spanje-Torre del Mar: Diensten voor het vervoeren van slib

2019/S 207-506142

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A29898921
Postadres: Avenida Andalucía, 110
Plaats: Torre del Mar
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29740
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
E-mail: contratacion@axaragua.com
Telefoon: +34 952543346

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.axaragua.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=InjeCQU2mSYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IM27djlg5g%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902)

Referentienummer: SV 9/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 580 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513600 Diensten voor slibverwijdering
90513800 Diensten voor slibbehandeling
90513900 Diensten voor slibstorting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

Según pliegos que rigen la licitación.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Logística, retirada, método de aplicación y extensión, seguimiento analítico e informes para la operación de valorización mediante aplicación agrícola directa / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Relación de equipos humanos y medios auxiliares adscritos al servicio / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Relación y descripción de las instalaciones de tratamiento para los lodos no digeridos / Weging: 25
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 580 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— Títulos habilitantes: según cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: según cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Eventuele minimumeisen:

Umbral: 250 000.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: según cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Garantía definitiva. Porcentaje: 5 %.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— Consideraciones tipo social. Descripción: cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables,

— Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2019
Plaatselijke tijd: 19:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:48
Plaats:

Sede social de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.

Datos de dirección:

— Calle: avenida Andalucía, 110,

— Código postal: 29740,

— Población: Torre del Mar,

— País: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
Postadres: Avenida Andalucía, 110
Plaats: Torre del Mar
Postcode: 29740
Land: Spanje
E-mail: contratacion@axaragua.com
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019