Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 506237-2022

16/09/2022    S179

Belgio-Aarschot: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2022/S 179-506237

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Stad Aarschot
Numero di identificazione nazionale: SA
Indirizzo postale: Ten Drossaarde 1
Città: Aarschot
Codice NUTS: BE242 Arr. Leuven
Codice postale: 3200
Paese: Belgio
E-mail: info@aarschot.be
Tel.: +32 16550411
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aarschot.be
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1324/2J/2022
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Inzameling en verwerking van textiel in textielcontainers op nog nader te bepalen standplaatsen op het grondgebied van de stad Aarschot

Numero di riferimento: OO/2022/019
II.1.2)Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

zie II.2.4

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 250 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BE242 Arr. Leuven
Luogo principale di esecuzione:

verschillende standplaatsen op het grondgebied van de stad Aarschot.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Voorwerp van deze diensten: Inzameling en verwerking van textiel in textielcontainers op nog nader te bepalen standplaatsen op het grondgebied van de stad Aarschot.

Toelichting: De inzameling van textiel door middel van textielcontainers op bepaalde standplaatsen op het grondgebied van de stad Aarschot en de verwerking van het op deze wijze ingezamelde textiel maakt het voorwerp uit van deze opdracht. De inzameling van textiel verloopt in zijn totaliteit via textielcontainers op bepaalde standplaatsen op het openbaar domein aangevuld met textielcontainers op het recyclagepark en op private terreinen. Bovendien kunnen inwoners ook nog textiel binnenbrengen in het kringloopcentrum. Door in te schrijven op deze opdracht verklaren de inschrijvers zich akkoord met dit principe.

De inzameling en verwerking van textiel gebracht op het recyclagepark en op private terreinen is ook onderdeel van de overheidsopdracht. Om de inschrijver een zo correct mogelijk beeld te geven van de realiteit, zijn de aantallen en hoeveelheden, evenals het geschatte aantal locaties, opgenomen in de technische bepalingen bij onderhavig bestek. Deze zijn louter indicatief, binden de opdrachtgever op geen enkele wijze en kunnen in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

De opdracht kan tweemaal stilzwijgend verlengd worden voor telkens een periode van één jaar.

De opdracht kan bij afloop van een periode met een aangetekend schrijven opgezegd worden met een opzegtermijn van 3 maanden.

De opdrachtgever heeft het recht om op ieder ogenblik de opdracht eenzijdig te beëindigen via een aangetekend schrijven, mits het respec...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

De bepalingen inzake de uitsluitingsgronden zijn individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie, (zie punt II.2 - Onderaannemers). De aanbestedende overheid onderzoekt de uitsluitingsgronden dus zowel in hoofde van de inschrijver als in hoofde van alle leden van de combinatie / entiteiten op wiens draagkracht beroep wordt gedaan. De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.

De inschrijver verbindt er zich toe om binnen een termijn van 5 dagen na vraag hiertoe van de aanbestedende overheid, de eventuele bewijsstukken en ondersteunende documenten over te maken welke de aanbestedende overheid niet zelf rechtstreeks kan raadplegen, waaronder ook het uittreksel uit het strafregister van de inschrijver en van alle leden van bestuur-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. De inschrijver realiseerde de laatste 3 boekjaren een (geconsolideerde) omzet van minimaal 250.000 euro per jaar. Het criterium omzet wordt gedefinieerd in artikel 3:90 van het KB van 29 april 2019.

De inschrijver dient de volgende bewijsdocumenten voor te leggen:

Een verklaring betreffende de totale omzet, per jaar, voor de laatste 3 beschikbare boekjaren, indien beschikbaar, rekening houdend met de oprichtingsdatum van de onderneming;

- De omzetverklaring dient te worden ingevuld en ondertekend door een bedrijfsrevisor of boekhouder;

- De aanbestedende overheid kan deze verklaring zelf controleren aan de hand van de enkelvoudige en, voor zover van toepassing, de geconsolideerde jaarrekeningen van de laatste 3 afgesloten boekjaren, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Niet-Belgische rechtspersonen dienen voormelde jaarrekeningen zelf voor te leggen (of te verwijzen naar de gratis toegankelijke elektronische toepassingen die voor de aanbestedende overheid toegankelijk zijn);

Inschrijvers die geen jaarrekeningen publiceren, leggen een bevestigend attest voor van een bedrijfsrevisor of accountant.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver moet door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) als inzamelaar van afvalstoffen in de zin van artikel 6.1.3.1 van het VLAREMA geregistreerd zijn.

2. De inschrijver beschikt over minimaal 1 referentie inzake vergelijkbare, uitgevoerde opdrachten gerealiseerd gedurende de laatste drie jaar, aangaande de inzameling van minimaal 300 ton textiel, per jaar.

3. De inschrijver beschikt over een vergunde opslag- en verwerkingsruimte met een opslag van minimum 500 m2.

4. De inschrijver beschikt over een voertuigenpark met minimum 2 beschikbare ophaalwagens welke aan de EURO-norm 6 beantwoorden. Indien niet EURO 6 dient de inschrijver zich te engageren om binnen een termijn van 1 jaar na de sluiting van de opdracht minstens 2 ophaalwagens in te zetten die voldoen aan de EURO-norm 6.

5. Een gedurende de laatste 3 jaar gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van minimum 5 personen die bij de inzameling, hergebruik en verwerking van textiel ingezet kunnen worden.

6. Een relevant ISO-certificaat in functie van de inzamelings- en/of verwerkingsprocedure of aan te tonen dat men gelijkwaardige maatregelen inzake kwaliteitsmanagement en/of milieubeheer heeft genomen. Passende bewijzen van gelijkwaardige maatregelen zullen slechts worden aanvaard, indien de inschrijver aantoont dat hij om redenen die hem niet aangerekend kunnen worden aantoonbaar geen toegang had tot het certificaat of niet in de mogelijkheid had om dit certificaat voorafgaand aan de limietdatum voor de indiening van de offertes te verwerven én dat de door hem genomen maatregelen gelijkwaardig zijn aan die welke vereist zijn krachtens het certificaat dat ten grondslag ligt.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. De aanbestedende overheid zal op de website van OVAM het ‘register van geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of – makelaars’ raadplegen teneinde zich ervan te vergewissen dat de inschrijver aan deze eis voldoet.

Inschrijvers die niet over een OVAM-erkenning (Vlaams Gewest) beschikken, dienen de bewijzen bij te brengen dat zij geregistreerd of erkend zijn in een ander gewest of lidstaat.

2. Een referentiefiche voor ten minste 1 vergelijkbare opdracht. De inschrijver dient de volgende informatie mee te delen:

- Identificatie van de referentie;

- Naam van de opdracht;

- Opdrachtgever en adresgegevens contactpersoon;

- Plaats van uitvoering;

- Totale jaarlijkse tonnage van de referentieopdracht;

- Periode van uitvoering;

- Omschrijving van de referentieopdracht, met aanduiding van welke taken/aspecten ervan door de titularis van de referentie zelf zijn uitgevoerd en welke andere partijen (onderaannemers,...) bij de uitvoering betrokken waren;

- Motivering waarom deze referentie relevant is voor onderhavige opdracht.

Elke referentiefiche bestaat uit maximaal 2 A4-pagina's of 1 A3-pagina inclusief beeldmateriaal, minimaal lettergrootte 10.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de goede uitvoering van elk van deze referenties te verifiëren bij de desbetreffende opdrachtgever.

3. Opslag- en verwerkingsruimte:

- Beschrijving van de ruimte (visueel en/of woordelijk);

- Omgevingsvergunning (indien van toepassing).

4. Gelijkvormigheidsattest en het inschrijvingsbewijs van de in te zetten voertuigen.

5. Overzicht van de personeelsbezetting van de laatste 3 jaar.

6. ISO-certificaat of passende bewijzen.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2022
Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Olandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/04/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:

Stad Aarschot, Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Rechtbank eerste aanleg Leuven
Indirizzo postale: Ferdinand Smoldersplein 5
Città: Leuven
Codice postale: 3000
Paese: Belgio
Tel.: +32 16214111
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/09/2022