Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 506291-2020

23/10/2020    S207

Zjednoczone Królestwo-Londyn: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 207-506291

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MHRA Buyer Organisation
Miejscowość: London
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: E14 4PU
Państwo: Zjednoczone Królestwo
E-mail: purchasing@mhra.gov.uk
Tel.: +44 2030806000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SafetyConnect — AI

II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 GBP
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/09/2020
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Genpact (UK) Ltd
Miejscowość: London
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 500 000.00 GBP
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2020