Dienstleistungen - 50634-2023

25/01/2023    S18

Polska-Krynica-Zdrój: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2023/S 018-050634

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MPGK Sp. z o.o., 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37.
Krajowy numer identyfikacyjny: 490025799
Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 37
Miejscowość: Krynica-Zdrój
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-380
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Marcisz, Artur Repel
E-mail: przetargi@mpgk-krynica.pl
Tel.: +48 184712871
Faks: +48 184712871
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpgk-krynica.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_krynica_zdroj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój

II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Krynicy-Zdroju. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części: Część 1 pn.Odbiór i transport do miejsc zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości zamieszkałe. Część 2 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.Część 3 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe. Część 4 pn.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe. Część 5 pn.Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 714 063.40 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i transport do miejsc zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości zamieszkałe.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90500000 Usługi związane z odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju pochodzących od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje ODBIÓR i TRANSPORT SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW do wskazanych przez Zamawiającego miejsc zagospodarowania oraz ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE BIOODPADÓW stanowiących odpady komunalne z terenu Gminy Krynicy-Zdroju w następującej, szacunkowej ilości :

- Metale i Tworzywa sztuczne: 417 Mg;

- Papier: 100 Mg;

- Szkło: 330 Mg;

- Bioodpady stanowiące odpady komunalne: 210 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia stanowi załącznik nr 9a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 083 713.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania, jednakże nie powodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 10 % w stosunku do wartości określonej w umowie. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 80 % wartości umowy.

Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji bądź zaniechaniu zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, wg cen jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów zawartych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego oraz masy faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów, powiększone o należny podatek VAT do łącznej wartości określonej w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8a do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania wraz z transportem odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów – komunalnych - zmieszanych (niesegregowanych), ze Stacji Przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne: 2 150 Mg. Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 1 400 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia stanowi załącznik nr 9b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 634 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8b do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania wraz z transportem odpadów komunalnych wielkogabarytowych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów – wielkogabarytowych ze Stacji Przeładunkowej Zamawiającego, znajdującej się na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Odpady wielkogabarytowe: 135 Mg;

- Transport odpadów: 9 parti transportowych.

Zamawiający podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 90 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia stanowi załącznik nr 9c do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 144 450.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8c do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu Gminy Krynica-Zdrój - nieruchomości niezamieszkałe.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) z nieruchomości niezamieszkałych terenu Gminy Krynicy-Zdroju w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregowanych) z terenu Gminy Krynicy-Zdroju, pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Metale i Tworzywa Sztuczne, Papier i tektura, Szkło: 5 840 m³. Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 4 500 m³ . Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia stanowi załącznik nr 9d do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 715 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8d do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krynica-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) przyjęcie odpadów - odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów transportowanych i dostarczonych przez Zamawiającego oraz zagospodarowanie odebranych odpadów w sposób zapewniający odzysk lub unieszkodliwianie, w tym osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

b) przedmiot zamówienia obejmuje przyjęcie i zagospodarowanie następującej szacunkowej ilości odebranych odpadów:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01): 120 Mg;

- Odpady gruz ceglany (17 01 02): 20 Mg;

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03): 5 Mg;

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07): 100 Mg;

- Odpady z czyszczenia ulic i placów ( 20 03 03): 10 Mg.

Zamawiający na podstawie danych dotyczących odbioru opadów w latach ubiegłych dokona odbioru odpadów w ilości minimum 50 Mg zgodnie z ilościami wskazanymi poniżej:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01): 37 Mg;

- Odpady gruz ceglany (17 01 02): 2,9 Mg;

- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03): 0,1 Mg;

- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07): 7 Mg

- Odpady z czyszczenia ulic i placów ( 20 03 03): 3 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zamówienia stanowi załącznik nr 9e do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 136 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa treść projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią Załącznik Nr 8e do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Krynicy-Zdroju, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu umowy wykonujące czynności:

- w części 1 zamówienia: ładowacza, kierowcy;

- w części 2 zamówienia: kierowcy;

- w części 3 zamówienia: kierowcy;

- w części 4 zamówienia: kierowcy, ładowacza;

- w części 5 zamówienia: dyspozytor, obsługujący wagę;

były zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2023
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,

ul. Kraszewskiego 37 , 33-380 Krynica-Zdrój.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami: 1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej „Ustawą sankcyjną”; 2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1) – zwanego dalej „Rozporządzeniem sankcyjnym”; 3) w przypadku, gdy na podwykonawcę, dostawcę lub podmiot, na którego zdolnościach polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, przypada ponad 10% wartości zamówienia, Zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia cytowanego powyżej. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ, c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ, d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Ustawie sankcyjnej i Rozporządzeniu sankcyjnym złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VII pkt 4 SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa Rozdziale VII pkt 4 oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy w okolicznościach, o których mowa Rozdziale VII pkt 4 ppkt 3, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w Ustawie sankcyjnej i Rozporządzeniu sankcyjnym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1 powyżej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587703
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023