Usługi - 506350-2019

28/10/2019    S208

Belgia-Bruksela: Umowa o usługi na rzecz przeprowadzenia badania „Amunicja elektromagnetyczna o dużej mocy, HPEM”

2019/S 208-506350

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 150-368497)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Obrony
Adres pocztowy: Rue des Drapiers 17-23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement and contract unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eda.europa.eu
Adres profilu nabywcy: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa o usługi na rzecz przeprowadzenia badania „Amunicja elektromagnetyczna o dużej mocy, HPEM”

Numer referencyjny: 19.RTI.OP.079
II.1.2)Główny kod CPV
35300000 Broń, amunicja i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest badanie, które ma na celu zapewnienie udokumentowanej i dogłębnej analizy potencjału innowacyjnego konceptów w zakresie amunicji elektromagnetyczna o dużej mocy (HPEM), które są w stanie wygenerować efekt elektromagnetyczny na urządzeniach elektrycznych na polach bitwy przyszłości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 150-368497

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 11/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/11/2019
Czas lokalny: 15:30
Powinno być:
Data: 11/11/2019
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: