Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 506371-2019

28/10/2019    S208    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Irlandia-Dunsany: Usługi w zakresie żłobka i opieki nad dziećmi na rzecz Komisji Europejskiej w żłobku w Dunsany, hrabstwo Meath, Irlandia

2019/S 208-506371

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska — DG Sante
Adres pocztowy: Co. Meath, Grange
Miejscowość: Dunsany
Kod NUTS: IE062
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5547
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Miejscowość: Dunsany
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Laura Cahill
E-mail: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Kod NUTS: IE062

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie żłobka i opieki nad dziećmi na rzecz Komisji Europejskiej w żłobku w Dunsany, hrabstwo Meath, Irlandia

Numer referencyjny: SANTE/2019/F6/50
II.1.2)Główny kod CPV
85312110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Komisja Europejska zamierza zawrzeć umowę ramową obejmującą usługi opieki nad dziećmi w żłobku/placówce opieki nad dziećmi w Grange, Dunsany, hrabstwo Meath w Irlandii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE062
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja znajduje się około 45 kilometrów na północny-zachód od Dublina. Znajduje się ona przy głównej drodze z Dublina do miasta Trim (R154).

II.2.4)Opis zamówienia:

W budynkach tych mieści się Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.

Zamówienie obejmuje prowadzenie żłobka i opiekę nad dziećmi w Grange dla maksymalnie 32 dzieci. Zob. dokumenty zamówienia na stronie e-Tendering, jak podano w sekcji I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

1 przedłużenie na okres 12 miesięcy.

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pytania można przesyłać wyłącznie na adres podany w pkt I.3). Ostateczny termin składania pytań wynosi 7 dni kalendarzowych przed dniem zamknięcia postępowania podanym w pkt IV.2.2).

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2022-2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

(1) Zwraca się uwagę zainteresowanych stron na cel niniejszego ogłoszenia, tj. wybór kandydatów, którzy otrzymają specyfikację i zostaną zaproszeni do składania ofert. Procedura obejmuje 2 oddzielne etapy. Na pierwszym etapie komisja przetargowa dokona oceny wniosków przesłanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie na podstawie kryteriów podanych w dokumentacji przetargowej. Wnioskodawcy spełniający podane standardy zostaną zakwalifikowani i zaproszeni do składania ofert. Wnioskodawcy, którzy po 1. etapie nie zostaną zakwalifikowani, otrzymają informację dotyczącą przyczyn ich wyeliminowania z postępowania;

2) Uwaga: przy składaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zainteresowane strony są proszone o ścisłe przestrzeganie warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Ponadto zainteresowane strony muszą:

— przesłać wnioski pocztą przed upływem terminu podanego w pkt IV.2.2). Wnioski przesłane po terminie podanym w pkt IV.2.2) zostaną automatycznie odrzucone,

— załączyć dokumenty i informacje wymagane w dokumentacji przetargowej.

Kandydaci muszą przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu, jak zaznaczono w pkt I.1). Wszystkie dokumenty będą przechowywane w tajemnicy i wyłącznie członkowie komitetu będą mieli do nich dostęp.

(3) Zainteresowane strony proszone są o nieubieganie się o dodatkowe informacje na tym etapie. Witryna internetowa wskazana w punkcie I.3) będzie regularnie aktualizowana, a wnioskodawcy są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.

4) Zostanie zorganizowana wizyta na miejscu w Grange w celu umożliwienia zakwalifikowanym kandydatom obejrzenia pomieszczeń. Niemniej Komisja Europejska nie zwraca kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z taką wizytą. W wizycie na miejscu może uczestniczyć maksymalnie 3 przedstawicieli oferenta. Uczestnictwo w wizycie jest nieobowiązkowe;

(5) Dyrektywa z 1977 w sprawie przejmowania przedsiębiorstw, która została włączona do prawa irlandzkiego rozporządzeniem z 1980 w sprawie Wspólnot Europejskich (ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw), chroni prawa pracowników, jeżeli przedsiębiorstwo, w którym są zatrudnieni, zostaje przejęte przez nowego właściciela, i ma zastosowanie do niniejszego zamówienia.

Kluczowe odpowiednie przepisy w Irlandii obejmują:

— dyrektywę Rady 2001/23/WE, wprowadzoną w Irlandii jako rozporządzenie w sprawie Wspólnot Europejskich (ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw) SI 131/2003 — załącznik VI,

— ustawę z 2006 o pracownikach (zapewnienie informacji i doradztwa) — załącznik VII.

6) Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności zastrzega sobie prawo do skorzystania z procedury negocjacyjnej zgodnie z art. 104 lit. f) rozporządzenia finansowego oraz z art. 104 lit. f), 134 ust. 1 lit. e) i 134 ust. 4 zasad wykonania rozporządzenia finansowego, aby powierzyć podmiotowi, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła zamówienia początkowego, wykonanie nowych usług polegających na ponownym wykonaniu podobnych usług. W przypadku, gdy instytucje udzielają zamówienia we własnym imieniu, procedura ta może być stosowana jedynie w trakcie wykonywania początkowej umowy i w ciągu 3 lat od dnia jej zawarcia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Jak w pkt VI.4.1)
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2019