W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 506505-2021

06/10/2021    S194

Dania-Slagelse: Pompy ściekowe

2021/S 194-506505

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SK Spildevand A/S
Krajowy numer identyfikacyjny: 28483708
Adres pocztowy: Nordvej 6
Miejscowość: Slagelse
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Kod pocztowy: 4200
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Anders Florup Nielsen
E-mail: afn@skforsyning.dk
Tel.: +45 58362566
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.skforsyning.dk
Adres profilu nabywcy: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322599
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312410&B=DK_UDBUD
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312410&B=DK_UDBUD
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Spildevandsforsyning

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kloakering af Frølunde Fed, Pumpeentreprise

Numer referencyjny: 1312000082
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Slagelse Kommune har gennem Spildevandsplan 2019 vedtaget, at de resterende større ukloakerede sommerhusområder i kommunen skal spildevandskloakeres i løbet af den kommende planperiode. Nærværende projekt angår sommerhusområdet Frølunde Fed, som omfatter 275 ejendomme, som skal spildevandskloakeres. SK Spildevand A/S udbyder kloakeringsprojektet i to projekter, henholdsvis et projekt for jordentreprisen og et projekt for pumpeentreprisen

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 500 000.00 DKK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
42122220 Pompy ściekowe
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
90430000 Usługi likwidacji ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

4200 Slagelse

II.2.4)Opis zamówienia:

Pumpeentreprisen udbydes som en hovedentreprisekontrakt. Pumpeentreprisen omfatter - udover selve maskinentreprisen - alle el-installatørarbejder samt pumpestyringer. I hovedtræk omfatter pumpeentreprisen projektering, dimensionering, levering, montering, indkøring og test af pumper m.v. og består af følgende hovedmængder:

• 15 husstandspumpestationer (HPS)

• 70 mindre pumpestationer (minipumpestationer – PS)

• 2 mellempumpestationer (MPS) med integreret ventilløsning

• Udarbejdelse af CE-mærkning

Projektering omfatter:

• Dimensionering af pumper inklusive samlet ledningskarakteristik, inklusive datablade

• Projektering, dimensionering og tegninger af komplette pumpebrønde.

• Projektering og dimensionering af elinstallationer, el-skabe og pumpestyringer

Pumpeentreprisen omfatter alle el-arbejder og pumpestyringer inklusive det samlede el-installatørarbejde, herunder ansøgning om eltilslutning hos det lokale energiselskab, samt bestilling af målere.

Desuden omfatter entreprisen levering, montering og tilslutning af elforsyningskabler, stikskabe og gruppetavler og lignende.

Pumpeentreprenøren monterer og tilslutter alle mekaniske og elektroniske komponenter i pumpebrønde.

Pumpeentreprenøren skal koordinere med jordentreprenøren omkring levering og montage af udstyr, samt vejlede jordentreprenør om korrekt montage af pumpebrønde.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kvalitet / Waga: 40 %
Kryterium jakości - Nazwa: Organisation / Waga: 10 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 500 000.00 DKK
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som Ordregiver ønsker at prækvalificere, gennemføres en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

Ordregivers samlede vurdering af ansøgernes referencer, jf. pkt. III.1.3. Ordregiver vil foretage en helhedsvurdering af i hvilket omfang referencerne viser erfaring med tilsvarende opgaver som den udbudte. Ordregiver vil lægge særlig vægt på, om referencerne indeholder arbejder med større tryksatte systemer og arbejder med tryksatte systemer i kystnære områder med høj grundvandsstand. Ved referencer, som indeholder arbejder med større tryksatte systemer lægges der vægt på, at de pågældende ejendomme var beliggende i sommerhusområder.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Pumpeentreprenøren må selv ved en besigtigelse af området vurdere omfanget af rydning af terræn og den fornødne reetablering af terræn uden for vejarealet.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ansøger skal have autorisation som kloakmester jf. LBK nr. 30 af 11. januar 2019.

Autorisationen skal foreligge på ansøgningstidspunktet.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Egenkapital de 2 seneste regnskabsår

2) Årlig omsætning de seneste to regnskabsår

3) Soliditetsgrad de seneste to regnskabsår

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Ansøgers egenkapital skal for de 2 seneste regnskabsår være positiv.

2) Ansøger skal have en gennemsnitlige årlig omsætning de seneste to regnskabsår på

minimum 5 mio. kr. ekskl. moms og

3) Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad de seneste to regnskabsår på

minimum 15 %. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere egenkapitalen med de samlede

aktiver.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ansøger skal have mindst to og højest 6 referencer fra tilsvarende opgaver som dem, der er

indeholdt i dette udbud. Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle regnet fra

ansøgningstidspunktet. Ordregiver vil således tage hensyn til referencer, der er mere end 3 år gamle for at sikre tilstrækkelig konkurrence

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Referencerne skal vise erfaring med tilsvarende opgaver, blandt andet:

•Størretryksatte systemer (minimum 100 ejendomme)

• Tryksatte systemer i kystnære områder med høj grundvandsstand

•Totalleverancerinklusive styring og elarbejde

Referencerne behøver ikke være afsluttet, men referencerne skal på ansøgningstidspunktet

være udført for mere end 50 % af arbejdet.

Ansøger skal have mindst to referencer fra tilsvarende opgaver som dem, der er indeholdt i

dette udbud. Referencerne må ikke være mere end 5 år gamle regnet fra

ansøgningstidspunktet. Referencerne behøver ikke være afsluttet, men referencerne skal på

ansøgningstidspunktet være udført for mere end 50 % af arbejdet.

Referencerne skal indeholde oplysninger om:

• Bygherre

• Udførelsestidspunktet for opgaven, hvilket vil sige start- og slutdato

• Økonomisk værdi

• Kontaktperson hos bygherre

• Beskrivelse af udført arbejde

• Ansøgers rolle

• Udførelsesprocent på ansøgningstidspunktet (min. 50 % udført)

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Der henvises til udbudsdokumenterne

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Alle folk, som arbejder på vejene, skal have gennemgået og bestået kurset "Vejen som

arbejdsplads" på trin 1 eller tilsvarende

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 05/11/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Duński

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske kapacitet. Ansøger skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 79. Derudover skal den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på, aflevere selvstændigt ESPD jf. udbudsbekendtgørelsens VI.3).

Ordregiver har udarbejdet en skabelon for støtteerklæring til udbudsbetingelserne, som er tilgængelig i udbudssystemet, og som tilbudsgiver kan benytte i forbindelse med afgivelse af tilbud.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Klagenævnet for Udbud
Adres pocztowy: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Miejscowość: Viborg
Kod pocztowy: 8800
Państwo: Dania
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405708
Adres internetowy: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af Udbudslovens afsnit II eller III eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fradagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adres pocztowy: Carl Jacobsens Vej 35
Miejscowość: Valby
Kod pocztowy: 2500
Państwo: Dania
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Adres internetowy: http://www.kfst.dk/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2021