Diensten - 506656-2021

06/10/2021    S194

België-Melle: Installatie van hardware

2021/S 194-506656

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
E-mail: aankoop.ict@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424440
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plotters

Referentienummer: Fluvius-FLU20IT010-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51611100 Installatie van hardware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht betrof het huren, laten leveren, installeren en onderhouden van plotters met bijhorende scanners en vouwapparaten, alsook voor het voorzien van de nodige verbruiksgoederen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Fluvius medewerkers hadden nood aan het afdrukken van plannen op grote formaten. Via een plotter

kunnen ze een groter formaat kiezen dan standaard printers. Bovendien kan sneller afgedrukt worden en

met een grote nauwkeurigheid zodat alle details goed tot hun recht komen.

Nadat deze plannen geplot zijn, dienen deze in vele gevallen nog automatisch gevouwen te worden, wat

leidt tot tijdswinst en kunnen deze gemakkelijk worden meegenomen. In een aantal gevallen is er ook de

nood om bestaande plannen in te scannen.

Hieronder een overzicht van de verschillende interne diensten welke gebruik maken van plotters:

 Studies en aanleg Tekencel:

o Deze maken plots van plannen die gebruikt worden door exploitatie, deze plannen in

kleur worden meegenomen bij uit te voeren werken;

o Als er keuringen dienen te gebeuren van cabines worden van deze cabines zwartwitplots gemaakt;

o Op regelmatige basis komt er een vraag van de gemeenten om de plannen van openbare

verlichting te vernieuwen. Deze zijn in kleur om de verschillende brandregimes te

kunnen onderscheiden.

 Studies – Aanleg Back – Office Dossieradministratie:

o Deze drukken de verschillende plannen af om bij in het dossier te steken. Meestal zijn

dit kleurenplots.

 Studies – Aanleg Ontwerp Netten Projectbeheer:

o Hier is er nood aan plots van de ontwerpen om deze te bespreken met de gemeenten;

o Voor vergunningen moeten er plots gemaakt worden, momenteel worden deze nog in

zwart-wit geplot maar naar de toekomst toe zou dit veranderen naar kleur.

 Dienst Exploitatie:

o Deze plotten hun schema’s af.

Er wordt voorgesteld gebruik te maken van verschillende rollen papier met elk een verschillend

papierformaat, zodat tijd en papier gespaard kan worden.

Voor personeelsleden, welke in alle weersomstandigheden plannen dienen te gebruiken, is

waterbestendige inkt noodzakelijk.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 042-106055
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Belgium nv
Postadres: Berkenlaan 3
Plaats: Machelen
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1831
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 747 003.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2021