Έργα - 506730-2020

26/10/2020    S208

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων

2020/S 208-506730

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός ταυτοποίησης: 404020810
Ταχ. διεύθυνση: Φράγκων 6 - 8
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 26
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2311236100
Φαξ: +30 2311236100
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.fodsakm.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://fodsakm.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://publicworks.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση τής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ. Κιλκίς.

Αριθμός αναφοράς: 58/2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45222110 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Α. και την περιβαλλοντική του αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, καθώς και της κανονικής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., διάρκειας 5 ετών.

H λεκάνη της Β’ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. θα έχει έκταση 26 στρέμματα και η ελάχιστη χωρητικότητά της θα είναι 483.700 m3, ενώ θα καλύπτει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 31,5 έτη.

Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει:

— την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. με την κατασκευή της Β’ φάσης,

— την αναβάθμιση της Ε.Ε.Σ.,

— την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει τα εξής 2 διακριτά τμήματα:

α) τμήμα 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, και

β) τμήμα 2: την 5ετή κανονική λειτουργία του έργου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 963 056.04 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90530000 Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL523 Κιλκίς
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο τόπος κατασκευής είναι: ο Δήμος Κιλκίς, θέση «Κρηστώνη».

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει τα εξής 2 διακριτά τμήματα:

α) τμήμα 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, και

β) τμήμα 2: την 5ετή κανονική λειτουργία του έργου, με δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 5 έτη μετά από την ολοκλήρωση τής λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 5ετούς λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης ανέρχεται σε 6 963 056,04 EUR πλέον ΦΠΑ, και αναλύεται σε:

α) προϋπολογισμός τμήματος 1: κατασκευή και δοκιμαστικής λειτουργίας:

— δαπάνη εργασιών: 3 146 175,16 EUR,

— γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 566 311,53 EUR,

— απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 556 873,00 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του Ν.4412/2016,

— στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 27 372,79 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016.

Η δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα) ανά κατηγορία πτυχίου αναλύεται ακολούθως:

Υδραυλικά έργα: 2 400 472,55 EUR

Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων: 1 222 636,16 EUR

Η/Μ έργα: 432 202,84 EUR·

β) προϋπολογισμός τμήματος 2: 5ετής κανονική λειτουργία 1 333 161,78 EUR πλέον ΦΠΑ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ως προς το τμήμα 2 «5ετής κανονική λειτουργία», υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 5 έτη μετά από την ολοκλήρωση τής λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 5ετούς λειτουργίας (τμήμα 2). Οι όροι λειτουργίας είναι οι όροι που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός προεκτιμάται σε 266 632,36 EUR ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι συνολικά προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης 1 333 161,78 EUR πλέον ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και προ ΦΠΑ, είναι 6 963 056,04 EUR.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων του Ν. 4412/2016.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 963 056.04 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 78
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις δημοσίων συμβάσεων έργων του Ν. 4412/2016.

Το σύνολο του προϋπολογισμού της σύμβασης, χωρίς την εφαρμογή δικαιώματος προαίρεσης και προ ΦΠΑ, είναι 5 629 894,26 EUR.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, ως προς το τμήμα 2 «5ετής κανονική λειτουργία», υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης για ανάθεση στον ανάδοχο της λειτουργίας του έργου έως και 5 έτη μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργίας των 5 ετών της αρχικής σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο της 5ετούς λειτουργίας (τμήμα 2). Οι όροι λειτουργίας είναι οι όροι που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Σε αυτήν την περίπτωση ο προϋπολογισμός προεκτιμάται σε 266 632,36 EUR ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι συνολικά προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης 1 333 161,78 EUR πλέον ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της σύμβασης (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και προ ΦΠΑ, είναι 6 963 056,04 EUR.

Με δεδομένο ότι το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4412/2016, η μεικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων του Ν. 4412/2016.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η κατασκευή του έργου (τμήμα 1) χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος — Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)» (ΚΑ 62.7341.006). Η 5ετής κανονική λειτουργία του έργου (τμήμα 2) χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑ 20.6142.002).

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών - στερεών και αέριων αποβλήτων, υδραυλικών έργων και Η/Μ έργων, και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης·

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19, και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του N.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής:

— αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου άρθρου 22 Α της διακήρυξης, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης,

— αναφορικά με τις απαιτήσεις του 22.Β της διακήρυξης, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

α) η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων, έχει ως ακολούθως:

— οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία υδραυλικών έργων, πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019,

— οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών - στερεών και αέριων αποβλήτων, πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 12 του Π.Δ. 71/2019,

— οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Η/Μ έργων, πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 11 του Π.Δ. 71/2019.

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον:

— στην κατηγορία υδραυλικών έργων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

— στην κατηγορία έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών - στερεών και αέριων αποβλήτων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

— στην κατηγορία Η/Μ έργων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008 έως ότου ισχύει και αντίστοιχα, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δημόσιου έργου αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή να αναλάβουν την εκτέλεση μέρους σύμβασης δημόσιου έργου ως εγκεκριμένοι υπεργολάβοι, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4412/2016, πρέπει να μην έχουν μέσα σε ολόκληρη τη χώρα ανεκτέλεστο μέρος συμβάσεων δημοσίων έργων, ανώτερο από τα όρια που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 64, σε συνδυασμό και με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, του Π.Δ. 71/2019·

β) οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών 3 000 000,00 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων, έχει ως ακολούθως:

— οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία υδραυλικών έργων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019,

— οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών - στερεών και αέριων αποβλήτων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019,

— οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Η/Μ έργων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως ορίζονται από το άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ. 71/2019.

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον:

— στην κατηγορία υδραυλικών έργων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

— στην κατηγορία έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών - στερεών και αέριων αποβλήτων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

— στην κατηγορία Η/Μ έργων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει·

β) οι οικονομικοί φορείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει έναν (1) τουλάχιστον Χ.Υ.Τ.Α./Υ., χωρητικότητας 480.000 m3.

Με τον όρο «κατασκευάσει», εννοείται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του κυττάρου και να έχει εκδοθεί είτε βεβαίωση περαίωσης είτε πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α./Υ..

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να έχουν κατασκευάσει έναν (1) τουλάχιστον Χ.Υ.Τ.Α./Υ., χωρητικότητας 480.000 m3.

Με τον όρο «κατασκευάσει», εννοείται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του κυττάρου και να έχει εκδοθεί είτε βεβαίωση περαίωσης είτε πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής του κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α./Υ..

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/12/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Οδός: Φράγκων 6 - 8

Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδ.: 546 26

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Άρθρο 4.3) «Προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία» της εγκεκριμένης διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχ. διεύθυνση: Φράγκων 6 - 8
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 26
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2311236100
Φαξ: +30 2311236100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.fodsakm.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/10/2020