Stavební práce - 506733-2020

Submission deadline has been amended by:  91650-2021
26/10/2020    S208

Česko-Praha: Stavební úpravy mostů

2020/S 208-506733

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Národní identifikační číslo: 03447286
Poštovní adresa: Řásnovka 770/8
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář - Mgr. Barbara Fikarová, advokátka
E-mail: barbara.fikarova@havelpartners.cz
Tel.: +420 255000111
Fax: +420 255000110
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.tsk-praha.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: akciová společnost
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8

Spisové číslo: LM_DB_001
II.1.2)Hlavní kód CPV
45221100 Stavební úpravy mostů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací („Stavba“) a souvisejících projekčních a inženýrských činností blíže specifikovaných v závazném vzoru návrhu Smlouvy a Požadavcích objednatele, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle standardů FIDIC Yellow book (projekt typu desing and build). Zadavatel výslovně uvádí, že technické podmínky Veřejné zakázky týkající se Stavby nahrazeny požadavky Zadavatele na výkon a funkci.

Předmětem Stavby je rekonstrukce komunikace a přestavba mostních objektů ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická a Jankovcova včetně této křižovatky po křižovatku Palmovka (mimo křižovatku).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 850 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45221100 Stavební úpravy mostů
45221119 Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
45233100 Stavební úpravy pro komunikace
71322300 Projektování mostů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Libeňský most v Praze 7 a 8, konkrétně komunikace a mostní objekty ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická a Jankovcova (včetně této křižovatky) po křižovatku Palmovka (mimo tuto křižovatku).

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací („Stavba“) a souvisejících projekčních a inženýrských činností (blíže viz závazný vzor návrhu Smlouvy a Požadavků objednatele).

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle standardů FIDIC Yellow book (projekt typu desing and build). Zadavatel výslovně uvádí, že technické podmínky Veřejné zakázky týkající se Stavby jsou nahrazeny požadavky Zadavatele na výkon a funkci.

Předmětem Stavby je rekonstrukce komunikace a přestavba mostních objektů ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická a Jankovcova včetně této křižovatky po křižovatku Palmovka (mimo křižovatku).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Doba výluky tramvajové trati (v kalendářních dnech) / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 850 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Předpokládaný termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky: konec I. pololetí 2021.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 ZZVZ.

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením:

— dokladu dle § 77 odst. 1 ZZVZ,

— dokladů dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tedy v oborech:

— Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

— Projektová činnost ve výstavbě,

— Výkon zeměměřičských činností,

— Provádění geologických prací,

— Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— dokladů dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, tj. dokladů, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, konkrétně osvědčení (registrace) o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik dle autorizačního zákona pro obory:

— mosty a inženýrské konstrukce,

— dopravní stavby,

— technologická zařízení staveb,

— technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,

— statika a dynamika staveb,

— stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

— geotechnika.

— dokladu, z nějž bude vyplývat, že dodavatel disponuje alespoň 1 osobou, která je autorizovaná osobou ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) autorizačního zákona, příp. autorizovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 3 autorizačního zákona (tj. autorizovaným architektem), příp. autorizovaným architektem podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, tj. je požadována autorizace České komory architektů se všeobecnou působností a číselným označení A.0 nebo autorizace pro obor architektura číselné označení A.1 nebo zahraniční ekvivalent (s výjimkou případů, kdy podle právního řádu země, v němž má architekt své sídlo, se takový doklad nevydává).

— dokladu o úředním oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

— osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu dle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

— doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; a

— osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie v rozsahu dle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální roční obrat dosažený dodavatelem dosahoval minimálně 2.000.000.000 Kč v každém ze 3 bezprostředně předcházejících účetních období.

Požadavek na obrat musí splňovat a prokazovat vždy 1 subjekt (dodavatel a/nebo poddodavatel a/nebo člen sdružení/společnosti), sčítání obratu více subjektů za účelem prokázání splnění ekonomické kvalifikace není připuštěno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/02/2021
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/02/2021
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Zadavatel bude pořádat pro zájemce prohlídku místa plnění. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 25. 11. 2020 v 9:00 hodin u pilíře č. 1 mostu V009 na levém břehu řeky Vltavy, Praha 7.

Zadavatel dále uvádí, že část podkladů týkajících se předmětu Stavby je přeložena do anglického jazyka, konkrétně:

— Souhrnná zpráva,

— Expertní zpráva LM klenby 2000,

— TEXTOVÁ ČÁST 200918,

— Stručná charakteristika veřejné zakázky Libeňského mostu.

A to z důvodu rozsahu a obsahu předmětu veřejné zakázky, kdy lze očekávat zvýšený zájem zahraničních dodavatelů. Tyto dokumenty budou uveřejněny na profilu zadavatele.

The contracting authority further states that part of the documents relating to Construction is translated into English, namely:

— Summary report,

— Expert report LB arches 2000,

— Liben bridge study text part 200918,

— Brief description of the public procurement contract Liben Bridge.

Due to the scope and content of the subject of the public contract, when increased interest of foreign suppliers can be expected.These documents will be published on the contracting authority's profile.

Další informace týkající se průběhu zadávacího řízení a podmínek stanovených zadavatelem jsou detailně upraveny v zadávací dokumentaci.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/10/2020