The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 506789-2018

16/11/2018    S221

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 221-506789

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 202-460614)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Godziek
E-mail: e.godziek@pgg.pl
Telephone: +48 327572901
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy asortymentowej 292-2)

Reference number: 701801396/01
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 157 9 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych. Przedmiot zamówienia podzielono na 60 zadań - zgodnie z załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/11/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 202-460614

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.8
Place of text to be modified: Forma prawna jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Instead of:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ

Read:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

Section number: IV.1.6
Place of text to be modified: Informacje na temat aukcji elektronicznej
Instead of:
Read:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia (zadań) nr 1-60

Aukcja elektroniczna:

1) Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu w zakresie ww. części zamówienia złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

2) W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny.

3) Minimalna wysokość postąpienia:

Zamawiający w zaproszeniu do aukcji poda wartość kwoty postąpień dla poszczególnych zadań. Wartość postąpienia będzie wynosiła od 0,5 % do 3 % wartości brutto najkorzystniejszej ważnej oferty dla poszczególnego zadania.

Szczegółowe informacje określono w SIWZ.

Section number: VI.2
Place of text to be modified: Informacje na temat procesów elektronicznych
Instead of:
Read:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

1. Oferta powinna być sporządzona i złożona elektronicznie zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy EFO udostępnionej na stronie: https://efo.coig.biz.

2. Składana oferta zawiera:

1) wypełniony Elektroniczny Formularz Ofertowy dostępny na platformie EFO (wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ).

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla każdego Wykonawcy i podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu sporządzony i złożony w wersji elektronicznej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2b do SIWZ.

3) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków.

Szczegółowe wymagania i informacje w SIWZ.

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości

Read:

1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

2. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ust. 3, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 20/11/2018
Local time: 08:15
Read:
Date: 23/11/2018
Local time: 08:15
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Read:
Date: 22/01/2019
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 20/11/2018
Local time: 08:30
Read:
Date: 23/11/2018
Local time: 08:30
VII.2)Other additional information: