Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 506862-2021

07/10/2021    S195

Nemecko-Kolín: Projekt Horizont Európa: Technické špecifikácie nástroja na posudzovanie rizík

2021/S 195-506862

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9421
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9421
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: bezpečnosť letectva, životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Projekt Horizont Európa: Technické špecifikácie nástroja na posudzovanie rizík

Referenčné číslo: EASA.2021.MVP.05
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Agentúra EASA začína tento výskumný projekt s cieľom vypracovať podrobné technické špecifikácie na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizík (risk assessment tool – RAT).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
73100000 Výskum a experimentálny vývoj
73300000 Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobné technické špecifikácie, ktoré budú vypracované v rámci tohto projektu, tvoria počiatočnú fázu práce zadanej na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizík, ktorý umožní agentúre EASA včas identifikovať nebezpečenstvá súvisiace s konkrétnym typom produktu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Technická kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 100 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Horizont Európa.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/12/2021
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/12/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Online stretnutie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/09/2021