Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 50696-2023

25/01/2023    S18

România-Târgoviște: Servicii de configurare de software

2023/S 018-050696

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Număr naţional de înregistrare: 4279944
Adresă: Strada: Revoluţiei, nr. 1
Localitate: Targoviste
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 130011
Țară: România
Persoană de contact: Magdalena Emilia Mihaescu
E-mail: achizitii@pmtgv.ro
Telefon: +40 0245611222/215
Fax: +40 0245217951
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.pmtgv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161920
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de implementare a unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru în cadrul Municipiului Târgoviște prin proiectul „Servicii de integrare și dezvoltare pentru digitalizarea activității Primăriei Municipiului Târgoviște”- PMT-2023-P-001, Cod unic de identificare: 4279944-2023-4.1

Număr de referinţă: 4279944-2023-4.1
II.1.2)Cod CPV principal
72265000 Servicii de configurare de software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul de investiții „Servicii de integrare si dezvoltare pentru digitalizarea activitatii Primariei Municipiului Târgoviste” a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Componenta 1, CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.

Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 687/19.04.2022, cod proiect 154632.

Obiectul contractului de servicii ce urmează a fi atribuit constă în:

Implementare a unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru în cadrul Municipiului Târgoviște prin proiectul „Servicii de integrare și dezvoltare pentru digitalizarea activității Primăriei Municipiului Târgoviște”.

Obiectivul general al Proiectului, la care serviciile solicitate contribuie în format standardizat, vizează consolidarea capacității administrative a Municipiului Târgoviște în ceea ce privește implementarea măsurilor de simplificare administrativă de tip front-office și back-office în baza competențelor sale, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare a atribuțiilor curente de serviciu, având ca rezultat creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

Obiectivele specifice ale Proiectului la care serviciile solicitate contribuie, prin disponibilizarea conținutului arhivistic în format electronic standardizat la nivelul tuturor actorilor, sunt:

Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocratiei, prin implementarea unui ecosistem digital integrat si dezvoltarea abilitatilor personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizarii si administrarii solutiilor informatice implementate.

Valoarea estimata: 2.133.171,76 lei fara TVA

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 11 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art.161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2023-4.1

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 133 171.76 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Municipiul Targoviste, Cod Postal 130011, Jud. DÂMBOVIŢA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in:

Implementare a unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru în cadrul Municipiului Târgoviște prin proiectul „Servicii de integrare și dezvoltare pentru digitalizarea activității Primăriei Municipiului Târgoviște”.

Obiectivul general al Proiectului, la care serviciile solicitate contribuie în format standardizat, vizează consolidarea capacității administrative a Municipiului Târgoviște în ceea ce privește implementarea măsurilor de simplificare administrativă de tip front-office și back-office în baza competențelor sale, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare a atribuțiilor curente de serviciu, având ca rezultat creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

Obiectivele specifice ale Proiectului la care serviciile solicitate contribuie, prin disponibilizarea conținutului arhivistic în format electronic standardizat la nivelul tuturor actorilor, sunt:

Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocratiei, prin implementarea unui ecosistem digital integrat si dezvoltarea abilitatilor personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizarii si administrarii solutiilor informatice implementate.

Obiectivul de investiții „Servicii de integrare si dezvoltare pentru digitalizarea activitatii Primariei Municipiului Târgoviste” a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Componenta 1, CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.

Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 687/19.04.2022, cod proiect 154632.

Valoarea estimata a contractului: 2.133.171,76 lei fara T.V.A.

Detalii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini.

NUMAR DEREFERINTA: 4279944-2023-4.1

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.2.6 Expert UX/UI – user experience și user interface / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.2.5 Expert în managementul identității electronice / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.2.4 Expert platforme de semnare electronică în browser / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: 2.2.3 Expert infrastructură hardware și software / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.2.2 Expert analist procese / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.2.1 Manager de proiect / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1.6. Abordarea propusă pentru managementul schimbării în organizație / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1.1 Abordarea propusă pentru implementarea contractului / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1.4. Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse și corelarea cu efortul prevăzut pentru experți / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1.3. Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților dintre ei / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1.2. Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: P2.1.5. Identificarea și încadrarea în timp a punctelor de reper semnificative în execuția contractului, inclusiv descrierea modului în care acestea vor fi reflectate în raportări, în special cele prevăzute în caietul de sarcini / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul „Servicii de integrare si dezvoltare pentru digitalizarea activitatii Primariei Municipiului Târgoviste” a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Componenta 1, CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate,

II.2.14)Informații suplimentare

Pentru acest proiect a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 687/19.04.2022, cod proiect 154632.

Contractul de finanțare nr. 687/19.04.2022, Cod SIPOCA 1191 Cod MySMIS2014+ 154632, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, denumită în continuare AM POCA, in cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritara Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP, Cod apel: POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP, componenta CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1: Ofertantul-operatorul economic, membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control din cadrul operatorului economic nu trebuie sa fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia din infractiunile prevazute la art.164 din Legea 98/2016. Aceleasi cerinte se aplica si pentru subcontractantii declarati/tertii sustinatori.

Dovedire:

Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor –litera A;

Se va prezenta la depunerea ofertei - Formularul nr. 3- Acordul de asociere impreuna cu Formularul nr. 4 - Declaratie privind legalizarea asocierii.

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

A. Caziere judiciare pentru operatorul economic si membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si persoanele cu putere de reprezentare, de decizie sau de control asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

B. Persoane juridice/fizice straine pot prezenta documente echivalente sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.

Cerinta 2: Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora conform prevederilor art.165 din Legea 98/2016 (prezentarea certificatelor va fi facuta doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor).

Dovedire:

Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor – la litera B;

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor documente-suport actualizate la zi:

A. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, VALABIL la momentul prezentarii acestora;

B. Certificate de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberate de autoritatea publica locala/ autoritatile publice locale in circumscriptia careia/carora are sediul social, VALABILE la momentul prezentarii acestora;

In conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) din Legea 98/2016 actualizata, pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

C. Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

D. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Vor prezenta aceste informatii:Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.

Cerinta 3: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 60 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Dovedire:

Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de subcontractanti/tert sustinator cu informatiile aferente situatiei lor – la litera C;

Se va prezenta la momentul depunerii ofertelor Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice - Formularul 2, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

A. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

B. Persoane juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Primar Stan Daniel Cristian, viceprimar Radulescu Catalin, viceprimar Ilie Monica Cezarina, secretar municipiu jr.Chiru Catalin Cristea, sef Serviciu Achizitii Publice ing. Magdalena-Emilia Mihaescu, Director Executiv Directia Managementul Proiectelor Jr. Ciprian Stanescu, Sef Serviciu Directia Managementul Proiectelor ec. Elena-Violeta Ilie, Sef Birou Directia Managementul Proiectelor Jr.Alice Maria Stana, Director Executiv Directia Economica ec. Silviana-Ecaterina Marin, Director Executiv Adjunct ec.Rodica Dogaru, Sef Birou Contencios juridic Jr.Epurescu Elena, Birou juridic: jr. Mocanu Adrian, jr.Mudava Elena, Serviciu Achizitii Publice: ing. Murineanu Elena, jr. Breaza Adrian, ec. Dima Emanuela, ing. Balasa Maria, Ec. Manica Ana Claudia, ec. Niculae Georgiana-Denisa, ing. Panasiu Marius, jr. Iorga Maria Mihaela.

Consilieri locali: Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, Bozieru Cosmin – Petruț, Bugyi Alexandru, Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Cozma Constantin, Cucui Ion, Economu Dorin-Adrian, Erich Agnes-Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Virgiliu, Istrate Gabriela, Mărgărit Dan – Iulian, Petre Claudiu-George, Răducanu Tudorică, Ștefan Loredana – Mariana, Tică Dan Alexandru, Tudora Andrei – Eduard, Patic Paul-Ciprian.

Vor prezenta aceste informatii: Ofertantii/ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii.

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Dovedire:

Completare DUAE de catre ofertant/asociat si separat de subcontractanti/tert sustinator la Criterii de selectie, litera A. Capacitatea de a corespunde cerintelor subpunctul Inscrierea in registrul comertului;

La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

A.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului. Se poate prezenta certificatul constatator emis de catre O.N.R.C. in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

B.Persoane juridice/fizice straine:documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

C.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareDeclaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul).Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.165, art.167, art.164 din Legea 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE de catre ofertant la Criterii de selectie litera C Capacitatea tehnica si profesionala subpunctul Proporția de subcontractare si separat Completare DUAE de subcontractant; Se va prezenta impreuna cu DUAE :Formularul nr. 5- Acord de subcontractare încheiat între ofertant si subcontractanti; Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - Declaratia subcontractantului privind modalitatea de aplicare a prevederilor art.218 alineat (1) din Legea 98/2016 (daca opteaza sau nu pentru posibilitatea mentionata in articol) si documente doveditoare. - Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract, daca este cazul. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/03/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/09/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/03/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2. Modalitatea de departajare a ofertelor:

In conformitate cu prevederile art. 34 din H.G. 395/2016 stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin compararea punctajului rezultat pentru ofertele admisibile. Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul astfel refacut. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

3.Informatii privind asocierea

Asociatii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165,art.167, art.164 din Legea 98/2016.

In cazul participarii in asociere se va prezenta la depunerea ofertei - Formularul nr.3 - Acordul de asociere impreuna cu Formularul nr. 4 - Declaratie privind legalizarea asocierii.

In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.1.1.

Fiecare asociat va accesa SEAP si va completa DUAE.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alineat (1) litera a) din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Birou Contencios Juridic-Primaria Targoviste
Adresă: Str. Revolutiei nr.1-3, judetul Dambovita
Localitate: Targoviste (Dambovita)
Cod poștal: 130011
Țară: România
Fax: +40 245217951
Adresă internet: http://www.pmtgv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/01/2023