Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 506967-2019

Submission deadline has been amended by:  554315-2019
28/10/2019    S208

Polonia-Łódź: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 208-506967

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Número de identificación fiscal: PL9471667139
Dirección postal: Aleksandrowska 159
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-229
País: Polonia
Correo electrónico: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Teléfono: +48 427155763
Fax: +48 426528030
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.babinski.home.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.babinski.home.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu ,,Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec.Psych.ZOZ w Łodzi. Etap I"

Número de referencia: ZPIZ/PN/D/166/10/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje I etap realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, z podziałem na Zadanie częściowe 1 i Zadanie częściowe 2. Szczegółowe wymogi i opis przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznikach do SIWZ i Załącznikach do OPZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie częściowe 1 - Modernizacja sieci teleinformatycznej, sprzęt komputerowy

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32413100 Encaminadores de red
30233132 Unidades de disco duro
30234500 Soportes de memoria
32415000 Red Ethernet
32429000 Equipo de red telefónica
32421000 Cableado de red
48517000 Paquetes de software de TI
48700000 Utilidades de paquetes de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72700000 Servicios de red informática
72710000 Servicios de red local
71320000 Servicios de diseño técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, w tym:

2.1. Zadanie częściowe 1

2.1.1. Modernizacja sieci teleinformatycznej obejmująca:

2.1.1.1. Dostawę i instalację szafy typu rack, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ;

2.1.1.2. Dostawę i instalację UPS 20 kVA, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 2 do OPZ;

2.1.1.3. Modernizację sieci LAN - instalacja PEL wg wymagań opisanych w Załączniku nr 3 do OPZ;

2.1.1.4. Dostawę i instalację Zabezpieczenia styku z Internetem, wg wymagań w Załączniku nr 4 do OPZ;

2.1.1.5. Dostawę i instalację Przełączników dostępowych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 5 do OPZ;

2.1.1.6. Dostawę i instalację Przełączników core-owych wg wymagań opisanych w Załączniku nr 6 do OPZ;

2.1.2. Sprzęt komputerowy:

2.1.2.1. Dostawa i instalacja Drukarek A4, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 13 do OPZ.

W ramach realizacji zadań częściowych, w tym usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga:

3.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia;

3.2.Instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania;

3.3. Rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych;

3.4. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający wskazuje, iż termin gwarancji jest parametrem punktowanym stanowiącym II kryterium oceny ofert w zakresie każdego zadania częściowego.

Podane w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń, oprogramowania i usług należy traktować jako minimalne.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także musi spełniać co najmniej inne minimalne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 4
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0057/17

II.2.14)Información adicional

Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryterium Ranga Maksymalna ilość punktów

Jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena (C) 60 % 60,00

Okres trwania gwarancji (G) 30 % 30,00

Ocena techniczna (T) 10 % 10,00

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie częściowe 2 - Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie systemowe i narzędziowe, Oprogramowanie systemu szpitalnego, Szkolenia

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32413100 Encaminadores de red
30233132 Unidades de disco duro
30234500 Soportes de memoria
32415000 Red Ethernet
32429000 Equipo de red telefónica
32421000 Cableado de red
48821000 Servidores de red
48517000 Paquetes de software de TI
48700000 Utilidades de paquetes de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72260000 Servicios relacionados con el software
72263000 Servicios de implementación de software
72265000 Servicios de configuración de software
72268000 Servicios de suministro de software
72700000 Servicios de red informática
72710000 Servicios de red local
71320000 Servicios de diseño técnico
80511000 Servicios de formación del personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi". Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacją systemu HIS oraz rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych Zamawiającego, na którą składają się dostawa urządzeń i oprogramowania oraz usługi modernizacji sieci teleinformatycznej, w tym:

2.2. Zadanie częściowe 2:

2.2.1. Sprzęt komputerowy:

2.2.1.1. Dostawa i instalacja Serwerów terminali, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 7 do OPZ;

2.2.1.2. Dostawa i instalacja Serwerów baz danych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 8 do OPZ;

2.2.1.3. Dostawa i instalacja Serwera Backupu, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 9 do OPZ;

2.2.1.4. Dostawa i instalacja Macierzy, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 10 do OPZ;

2.2.1.5. Dostawa i instalacja NAS, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 11 do OPZ;

2.2.1.6. Dostawa i instalacja Terminali, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 12 do OPZ;

2.2.1.7. Dostawa i instalacja kart mikroprocesorowych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 14 do OPZ.

2.2.2. Oprogramowanie systemowe i narzędziowe:

2.2.2.1. Dostawa i instalacja Serwerowego systemu operacyjnego, wg wymagań w Załączniku nr 15 do OPZ;

2.2.2.2. Dostawa i instalacja licencji dostępowych serwera terminali, wg wymagań w Załączniku nr 16 do OPZ;

2.2.2.3. Dostawa i instalacja silnika bazy danych, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 17 do OPZ;

2.2.2.4. Dostawa i instalacja systemu wirtualizacji, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 18 do OPZ.

2.2.3. Oprogramowanie systemu szpitalnego:

2.2.3.1. Modernizacja systemu HIS do architektury 3-warstwowej, wg wymagań opisanych

W Załączniku nr 19 do OPZ;

2.2.3.2. Dostawa i instalacja systemu do rejestracji zdarzeń niepożądanych, wg wymagań

W Załączniku nr 20 do OPZ;

2.2.3.3. Integracja z laboratorium, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 21 do OPZ;

2.2.3.4. Integracja z P1, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 22 do OPZ.

2.2.4. Szkolenia:

2.2.4.1. Szkolenie użytkowników z zakresu zmian w HIS, wg wymagań opisanych w Załączniku nr 23 do OPZ.

W ramach realizacji zadań częściowych, w tym usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga:

3.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia;

3.2.Instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania;

3.3. Rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych;

3.4. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający wskazuje, iż termin gwarancji jest parametrem punktowanym stanowiącym II kryterium oceny ofert w zakresie każdego zadania częściowego.

Podane w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ wymagania techniczne i funkcjonalne urządzeń, oprogramowania i usług należy traktować jako minimalne.

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także musi spełniać co najmniej inne minimalne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1 do nr 23 do OPZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLD.07.01.02-10-0057/17

II.2.14)Información adicional

Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryterium Ranga Maksymalna ilość punktów

Cena (C) 60 % 60,00

Okres trwania gwarancji/opieki aktualizacyjnej (G) 35 % 35,00

Ocena techniczna (T) 5 % 5,00

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zadanie częściowe 1 i zadanie częściowe 2

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 Pzp dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, ujęte w ust. 6 i ust. 7 Rozdziału VI SIWZ.

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca prześle, w formie i postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) - Załącznik nr 2 do SIWZ. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy przygotować

I przesłać zgodnie z zapisami Rozdziału X ust. 2 SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadanie częściowe 1

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Informacja z banku lub kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zadanie częściowe 2

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Informacja z banku lub kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wydana w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, o których mowa powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadanie częściowe 1

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie rozumiane jako jedna inwestycja/wdrożenie, o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), którego przedmiotem była modernizacja lub budowa sieci teleinformatycznej zawierająca instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W zakresie potencjału osobowego posiada/ dysponuje osobą:

Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na modernizacji lub budowie sieci teleinformatycznej zawierającej instalację sieci LAN oraz dostawę i instalację przełączników sieciowych urządzeń typu next generation firewall, ups o minimum 15 kVA, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Zadanie częściowe 2

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedno zamówienie rozumiane jako wykonanie jednej inwestycji/wdrożenia o wartości 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100), którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie serwerów, terminali, macierzy i uruchomienie na nich szpitalnego systemu informatycznego w szpitalu w którym udziela się całodobowych, dziennych i ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych i leczenia uzależnień, całodobowych, dziennych i ambulatoryjnych dla dorosłych i dzieci (systemu, w którym rejestruje się zdarzenia medyczne związane z prowadzoną działalnością, prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej oraz dokonuje bieżących rozliczeń i wymiany danych z NFZ) oraz dostawa, wdrożenie w środowisku terminalowym oraz szkolenia wraz z serwisem szpitalnego systemu informatycznego działającego w architekturze 3-warstwowej, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W zakresie potencjału osobowego Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i skierował do realizacji zamówienia co najmniej 4 osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami i świadczenie usług tj: Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba, Inżynier wdrożenia – minimum 2 osoby, Szkoleniowiec - minimum 1 osoba. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk w zakresie pełnionych funkcji.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zadanie częściowe 2

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W zakresie potencjału osobowego Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował i skierował do realizacji zamówienia co najmniej 4 osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami i świadczenie usług tj:

Kierownik Wdrożenia – minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie i uruchomieniu serwerów, terminali, macierzy i uruchomieniu na nich szpitalnego systemu informatycznego w szpitalu w którym udziela się świadczeń psychiatrycznych i leczenia uzależnień, całodobowych, dziennych i ambulatoryjnych dla dorosłych i dzieci (systemu, w którym rejestruje się zdarzenia medyczne związane z prowadzoną działalnością, prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej oraz dokonuje bieżących rozliczeń i wymiany danych z NFZ) oraz dostawa, wdrożenie w środowisku terminalowym oraz szkolenia wraz z serwisem szpitalnego systemu informatycznego działającego w architekturze 3-warstwowej, o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100);

Inżynier wdrożenia – minimum 2 osoby, każda biorąca udział w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego dostawie i uruchomieniu serwerów, terminali, macierz i uruchomieniu na nich szpitalnego systemu informatycznego w szpitalu w którym udziela się całodobowych, dziennych i ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych i leczenia uzależnień dla dorosłych i dzieci (systemu, w którym rejestruje się zdarzenia medyczne związane z prowadzoną działalnością, prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej oraz dokonuje bieżących rozliczeń i wymiany danych z NFZ) oraz dostawa, wdrożenie w środowisku terminalowym oraz szkolenia wraz z serwisem szpitalnego systemu informatycznego działającego w architekturze 3-warstwowej o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);

Szkoleniowiec - minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń ze szpitalnego systemu informatycznego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk w zakresie pełnionych funkcji.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Treść zawartej umowy będzie zgodna z treścią projektu umowy wraz z załącznikami do umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp:

2.1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej;postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom;

2.2. Do umowy mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej;

2.3. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

2.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i ze zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie;

2.5. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 11:30
Lugar:

Siedziba Administracji Zamawiającego przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, POLSKA, sala dydaktyczna, parter, budynek administracji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/10/2019