В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 506976-2021

08/10/2021    S196

Гepмaния-Кьолн: Проект „Хоризонт Европа“: Микротекстура на пистите за излитане и кацане

2021/S 196-506976

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ)
Пощенски адрес: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Град: Cologne
код NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 50668
Държава: Германия
Лице за контакт: Procurement section
Електронна поща: tenders@easa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.easa.europa.eu/the-agency
Адрес на профила на купувача: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9426
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9426
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Авиационна безопасност, околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проект „Хоризонт Европа“: Микротекстура на пистите за излитане и кацане

Референтен номер: EASA.2021.HVP.26
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Според годишния преглед на ЕААБ на безопасността за 2021 г. излизането извън границите на пистата за излитане и кацане е един от основните рискове за безопасността за търговския въздушен транспорт (CAT), бизнес авиацията и нетърговските операции със сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга (NCC). Понастоящем се наблюдава тенденция на зачестяване на случаите, когато при мокри условия самолетите да не могат да спрат, преди да достигнат до края на пистата за излитане и кацане, и постигната ефективност на спиране е по-лоша от посочената в съответствие със CS 25.109. Резултатът от изследователския проект ще даде възможност на ЕААБ да:

— започне нормотворчески процес по преразглеждане на Регламент (ЕС) № 139/2014 по отношение на летищата, за да се установят прагови стойности на микротекстурата, под които дадена писта за излитане и кацане ще се счита за влажна и хлъзгава и ще се изискват действия по поддръжка;

— установи ясни критерии за разработването на програма за наблюдение на тенденциите във връзка с настилката на пистите за излитане и кацане; и

— прегледа спецификациите за сертифициране относно изграждането на настилката на пистите за излитане и кацане.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е предоставянето на изследователско проучване относно микротекстурата на пистите за излитане и кацане. Изследователското действие се състои от пет задачи:

— задача 1: преглед на литературата,

— задача 2: план за изпитване при полет,

—задача 3: кампания за тестване на полети и събиране на данни,

— задача 4: анализ и препоръки,

— задача 5: комуникация, разпространение, споделяне на знания, управление на заинтересованите страни,

— задача 6: управление на проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо качество / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Хоризонт Европа.

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/01/2022
Местно време: 11:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/01/2022
Местно време: 11:00
Място:

Онлайн среща.

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/10/2021