Usluge - 507128-2018

17/11/2018    S222

Luksemburg-Luxembourg: Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o kontrolama zdravlja biljaka u okviru inicijative „Boljom obukom do sigurnije hrane”

2018/S 222-507128

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu
Poštanska adresa: Ariane Building; Route d'Esch 400
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
E-pošta: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4154
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-pošta: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS kod: LU LUXEMBOURG

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o kontrolama zdravlja biljaka u okviru inicijative „Boljom obukom do sigurnije hrane”

Referentni broj: CHAFEA/2018/BTSF/06
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80531200 Usluge tehničke izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Tijekom 1. faze organizirat će se ukupno 14 sesija osposobljavanja s ukupno 415 sudionika za cjelokupni program osposobljavanja. Isti program osposobljavanja treba provesti tijekom 2. faze ugovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 560 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uglavnom u državama članicama EU-a.

II.2.4)Opis nabave:

Provedba aktivnosti osposobljavanja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Inicijativa „Boljom obukom do sigurnije hrane”

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 146-333481
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/02/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/03/2019
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, 1882 Luxembourg, LUKSEMBURG

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponudi. U ovom se slučaju, zainteresirani

ponuditelji mole da se registriraju najkasnije do 1.3.2019. e-poštom ili faksom te da dostave puno ime i prezime te broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika. Na otvaranju od predstavnika ponuditelja može biti zatraženo da pokaže svoju vjerodajnicu/punomoć koju će provjeriti Agencija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u suprotnom, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi.

Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/11/2018