Supplies - 507240-2020

Submission deadline has been amended by:  557575-2020
26/10/2020    S208

Poland-Konin: Gloves

2020/S 208-507240

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Postal address: ul. Szpitalna 45
Town: Konin
NUTS code: PL414 Koniński
Postal code: 62-504
Country: Poland
Contact person: Sylwia Skrycka
E-mail: szp@szpital-konin.pl
Telephone: +48 632404133
Fax: +48 632406544
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital-konin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-konin.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Postal address: ul. Szpitalna 45
Town: Konin
NUTS code: PL414 Koniński
Postal code: 62-504
Country: Poland
Contact person: Sylwia Skrycka
E-mail: szp@szpital-konin.pl
Telephone: +48 632404133
Internet address(es):
Main address: www.szpital-konin.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Reference number: WSZ-EP-52/2020
II.1.2)Main CPV code
18424000 Gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-52/2020 (formularz asortymentowo-cenowy).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin – magazyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-52/2020 (formularz asortymentowo-cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Informacja o prawie opcji zawarta jest w projekcie umowy nr 52/2020, który stanowi załącznik do SIWZ nr WSZ-EP-52/2020

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin – magazyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-52/2020 (formularz asortymentowo-cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Informacja o prawie opcji zawarta jest w projekcie umowy nr 52/2020, który stanowi załącznik do SIWZ nr WSZ-EP-52/2020

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem (do cytostatyków)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin – magazyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-52/2020 (formularz asortymentowo-cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Informacja o prawie opcji zawarta jest w projekcie umowy nr 52/2020, który stanowi załącznik do SIWZ nr WSZ-EP-52/2020

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin – magazyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-52/2020 (formularz asortymentowo-cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Informacja o prawie opcji zawarta jest w projekcie umowy nr 52/2020, który stanowi załącznik do SIWZ nr WSZ-EP-52/2020

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – Rękawiczki foliowe niebędące wyrobem medycznym

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424000 Gloves
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin – magazyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-52/2020 (formularz asortymentowo-cenowy), który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin reklamacji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Informacja o prawie opcji zawarta jest w projekcie umowy nr 52/2020, który stanowi załącznik do SIWZ nr WSZ-EP-52/2020

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie opisuje warunku dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogów związanych z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

8.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 8.4 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 8.4 ppkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków dalsze zapisy dotyczące dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w części VI.3

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie opisuje warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

12. Wymagania dotyczące wadium

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— pakiet nr 1 – 3 850,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 14 400,00 PLN,

— pakiet nr 3 – 300,00 PLN,

— pakiet nr 4 – 300,00 PLN,

— pakiet nr 5 – 15,00 PLN.

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10.00;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1) Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie – zgodnie z pkt 10 – oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu;

2) musi obejmować cały okres związania ofertą;

3) powinno być wystawione na Zamawiającego;

4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 12.2. ppkt 1 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1–4 ustawy.

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę lub nr pakietu/ów, którego/ych dotyczy wadium.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

8.8. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 SIWZ następujących dokumentów:

1) próbki: w następujących ilościach:

Pakiet 1 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Pakiet 2 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Pakiet 3 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Pakiet 4 –

Pozycja ilość sztuk rozmiar

1 – 1 opakowanie M

1 opakowanie L

Uwaga: Na wszystkich próbkach należy wyraźnie – zaznaczyć, której pozycji i pakietu dotyczą oraz załączyć wykaz próbek.

2) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego (na wszystkich załączonych do oferty opisach produktu należy wyraźnie – zaznaczyć, którego pakietu i pozycji dokument ten dotyczy) – dla wszystkich pakietów.

3) wyniki badań na odporność na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F1671-07, –

dotyczy:

— pakietu nr 1,

— pakietu nr 2,

— pakietu nr 3,

— pakietu nr 4.

4) wyniki badań na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – dotyczy:

— *pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05),

— *pakietu nr 2 (Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05),

— *pakietu nr 3 Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05),

— pakietu nr 4;

5) wyniki badań potwierdzające odporność rękawic na przenikanie leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978 – dotyczy:

— *pakietu nr 3 (Zamawiający dopuszcza wyniki badań zgodnie z normą ASTM D 6978 bądź EN 374-3);

6) wyniki badań bądź karty techniczne potwierdzające zgodność z normą EN 455 dla wszystkich rozmiarów, wystawione przez producenta, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w – dla wszystkich pakietów;

7) deklarację zgodności CE– dla wszystkich pakietów;

8) opakowania oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III – dotyczy:

— pakietu nr 1,

— pakietu nr 2,

— pakietu nr 3,

— pakietu nr 4.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zgodnie z projektem umowy nr 52/2020, który stanowi załącznik do SIWZ nr WSZ-EP-52/2020

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2020
Local time: 11:00
Place:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, II piętro – świetlica (pokój nr 3/8)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/10/2020