Works - 507251-2021

08/10/2021    S196

België-Grimbergen: Bouwwerkzaamheden

2021/S 196-507251

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eigen Thuis vzw
Nationaal identificatienummer: 0414.950.162
Postadres: Schildpadstraat 30
Plaats: Grimbergen
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1850
Land: België
Contactpersoon: Luc Thienpondt
E-mail: luc.thienpondt@plan-a.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eigenthuis.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderdoc.be/access/eigenthuis/YqNU7ZSNSgO7AMJljV71XIW2tlHIs4rTdlrEykZle0RLhx0ueWVboWx8MVdYJQGG
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vergunde zorgaanbieder
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw voor tijdelijk en permanent verblijf voor personen met een handicap

Referentienummer: 2021-ETGR-0003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Eigen Thuis vzw is een organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een ernstige motorische beperking. De vereniging werd opgericht in 1975 met als doel een woonvoorziening en begeleiding voor personen met een ernstige beperking te organiseren. Reeds snel werd rond de woonvoorziening aanverwante dienstverlening uitgebouwd, waaronder het vervoer van personen met mobiliteitsbeperking in de regio Halle-Vilvoorde. Elke aangepaste zorg op de site van Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel levensproject van bewoners en gebruikers te ondersteunen. Elke activiteit wordt uitgewerkt vanuit onze kernwaarden zelfredzaamheid, het recht op zelfbepaling en individuele verantwoordelijkheid.Eigen Thuis is ingebed in de woonwijk en haar bewoners zijn geïntegreerd in de leefomgeving. De dynamiek die uitgaat van bestuur, medewerkers en vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het succes van de organisatie en de gezonde financiële en organisatorische structuur waarop ze kan terugvallen. Op het perceel wordt in eerste fase naast het bestaande gebouw een nieuwbouw voorzien met op het gelijkvloers de woonvoorziening voor 35 volwassenen met een zware motorische handicap en op de verdieping een zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap en 20 logeerkamers. Verder bevat het gebouw een polyvalente zaal met keuken en administratieve ruimtes.Het nieuwe gebouw komt op de bestaande parking te liggen. Het perceel waarop het project betrekking heeft is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse K.B. 07/03/1977, gelegen in woongebied.De bestaande woonvoorziening van Eigen Thuis is op dit perceel aanwezig.  “OPGELET: het ophalen van de opdrachtdocumenten via de webpagina kan enige tijd in beslag nemen omwille van het volume.”

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 576 983.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grimbergen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eigen Thuis vzw is een organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een ernstige motorische beperking. De vereniging werd opgericht in 1975 met als doel een woonvoorziening en begeleiding voor personen met een ernstige beperking te organiseren. Reeds snel werd rond de woonvoorziening aanverwante dienstverlening uitgebouwd, waaronder het vervoer van personen met mobiliteitsbeperking in de regio Halle-Vilvoorde. Elke aangepaste zorg op de site van Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel levensproject van bewoners en gebruikers te ondersteunen. Elke activiteit wordt uitgewerkt vanuit onze kernwaarden zelfredzaamheid, het recht op zelfbepaling en individuele verantwoordelijkheid.Eigen Thuis is ingebed in de woonwijk en haar bewoners zijn geïntegreerd in de leefomgeving. De dynamiek die uitgaat van bestuur, medewerkers en vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het succes van de organisatie en de gezonde financiële en organisatorische structuur waarop ze kan terugvallen. Op het perceel wordt in eerste fase naast het bestaande gebouw een nieuwbouw voorzien met op het gelijkvloers de woonvoorziening voor 35 volwassenen met een zware motorische handicap en op de verdieping een zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap en 20 logeerkamers. Verder bevat het gebouw een polyvalente zaal met keuken en administratieve ruimtes.Het nieuwe gebouw komt op de bestaande parking te liggen. Het perceel waarop het project betrekking heeft is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse K.B. 07/03/1977, gelegen in woongebied.De bestaande woonvoorziening van Eigen Thuis is op dit perceel aanwezig.  “OPGELET: het ophalen van de opdrachtdocumenten via de webpagina kan enige tijd in beslag nemen omwille van het volume.”

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 576 983.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/05/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Grimbergen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 022349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/10/2021