Prekės - 507483-2018

17/11/2018    S222

Kroatija-Zadaras: Kuras

2018/S 222-507483

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Nacionalinis registracijos Nr.: 75046990930
Adresas: Ivana Mažuranića 28
Miestas: Zadar
NUTS kodas: HR033 Zadarska županija
Pašto kodas: 23000
Šalis: Kroatija
Asmuo ryšiams: Vesna Paleka, mag. oec.
El. paštas: nabava@zhmzz.hr
Telefonas: +385 23627183
Faksas: +385 23627185

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.zhmzz.hr

Pirkėjo profilio adresas: www.zhmzz.hr

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0031701
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Motorni benzin i dizel gorivo

Nuorodos numeris: VV-5/18
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09100000 Kuras
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Motorni benzin i dizel gorivo.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 2 626 000.00 HRK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
09100000 Kuras
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HR033 Zadarska županija
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Isporuka motornog benzina i dizel goriva vršiti će se na ugovorenim benzinskim postajama ponuditelja.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Motorni benzin i dizel gorivo.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Udaljenost benzinske postaje / Lyginamasis svoris: 20 BODOVA (20 %)
Kaina - Lyginamasis svoris: 80 BODOVA (80 %)
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 626 000.00 HRK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

16) Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokazi kojima se dokazuje sposobnost gospodarskog subjekta

Sposobnost gospodarskog subjekta za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje se:

1. Upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD-a (prilog I.), u skladu sa točkom 21. ove dokumentacije o nabavi, u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1).

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno navedenom, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata navedene okolnosti iz točke 16.1. se utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podizvoditelja, okolnosti iz toč. 16. ove Dokumentacije o nabavi utvrđuju se i za podizvoditelje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 16. ove dokumentacije o nabavi ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Ponuditelj, odnosno član zajednice ponuditelja dužan je u ponudi dostaviti dokaze sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Prema DON-u VV-5/18 i odabranoj ponudi.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/12/2018
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Kroatų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/12/2018
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

Uprava Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Put Murvice 14, I. kat poslovne zgrade, Zadar, HRVATSKA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Prema DON-u VV-5/18.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresas: Koturaška cesta 43/IV
Miestas: Zagreb
Pašto kodas: 10000
Šalis: Kroatija
El. paštas: dkom@dkom.hr
Telefonas: +385 14559930
Faksas: +385 14559933

Interneto adresas: www.dkom.hr

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/11/2018