Suministros - 507511-2019

28/10/2019    S208

Česko-České Budějovice: Počítačové servery

2019/S 208-507511

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 180-438029)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26068877
Poštovní adresa: B. Němcové 585/54
Obec: České Budějovice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Majer
E-mail: majer@nemcb.cz
Tel.: +420 387872040
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.nemcb.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.jihnem.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Klinický informační systém pro intenzívní neonatologickou péči

Spisové číslo: 181/2019/MM
II.1.2)Hlavní kód CPV
48822000 Počítačové servery
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí licencí klinického informačního systému pro intenzívní neonatologickou péči (dále též jen „KISINP“) na dobu neurčitou, provedení implementace KISINP a poskytování služeb správy, uživatelské podpory a údržby KISINP na dobu tří (3) roků po skončení záruční doby, to vše v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a v souladu s provozními předpisy Zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/10/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 180-438029

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/10/2019
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 08/11/2019
Místní čas: 08:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/10/2019
Místní čas: 08:05
Má být:
Datum: 08/11/2019
Místní čas: 08:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Zadavatel tímto informuje dodavatele ve věci shora uvedené veřejné zakázky, že dnešního dne rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o čtrnáct (14) dnů tak, že konec lhůty pro podání nabídek nově připadá na den 8.11.2019 v 8:00 hodin.