Works - 507566-2021

08/10/2021    S196

Poland-Wieliczka: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 196-507566

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-493343)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wieliczka
National registration number: 351555364
Postal address: ul. Powstania Warszawskiego 1
Town: Wieliczka
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-020
Country: Poland
Contact person: W sprawach merytorycznych: Łukasz Cygankiewicz, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Telephone: +48 122634100
Fax: +48 122786860
Internet address(es):
Main address: https://www.wieliczka.eu
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka

Reference number: WZP.271.34.2021
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie inwestycji „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla części 1 oraz 2 i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w obszarze miasta Wieliczka, w województwie małopolskim.

Część 1 - Budowa i remont kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza.

Część 2 - remont kanalizacji deszczowej w ul. Goliana metodą bezwykopową

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-493343

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*. Powyższy warunek dotyczy zarówno Wykonawców którzy składają ofertę na jedną lub obie części. Zamawiający dopuszcza tym samym aby w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, funkcję kierownika budowy pełniła ta sama osoba.

*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78 z późn. zm.).

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*. Powyższy warunek dotyczy zarówno Wykonawców którzy składają ofertę na jedną lub obie części. Zamawiający dopuszcza tym samym aby w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, funkcję kierownika budowy pełniła ta sama osoba.

*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78 z późn. zm.)”

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2022

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe:
Instead of:

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium:

- dla części 1 w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- dla części 2 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść do dnia 03.11.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Read:

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium:

- dla części 1 w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- dla części 2 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść do dnia 04.11.2021 r. do godz. 10:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data: 03/11/2021

Czas lokalny: 10:00

Read:

Data: 04/11/2021

Czas lokalny: 10:00

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data: 03/11/2021

Czas lokalny: 12:00

Read:

Data: 04/11/2021

Czas lokalny: 12:00

VII.2)Other additional information: