Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

Hay algunos errores que afectan a la manera en la que se muestran los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, le rogamos consulte nuestra página sobre este tema si desea obtener más información y orientación.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 507621-2019

28/10/2019    S208

Polonia-Varsovia: Sistemas de bases de datos

2019/S 208-507621

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Dirección postal: pl. Trzech Krzyży 3/5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-507
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Szymański
Correo electrónico: zamowienia@mpit.gov.pl
Teléfono: +48 222629670
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://mpit.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://mpit.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl

II.1.2)Código CPV principal
48610000 Sistemas de bases de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie w środowisku produkcyjnym zamawiającego, zapewnienie usług i utrzymanie hurtowni danych CEIDG, zwanej dalej „hurtownią”, oraz wsparcie migracji hurtowni na platformę sprzętowo-systemową realizowaną na zasadzie usługi PaaS (Platform as a Service) wskazaną przez zamawiającego.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72300000 Servicios relacionados con datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie w środowisku produkcyjnym zamawiającego, zapewnienie usług i utrzymanie hurtowni danych CEIDG, zwanej dalej „hurtownią”, oraz wsparcie migracji hurtowni na platformę sprzętowo-systemową realizowaną na zasadzie usługi PaaS (Platform as a Service) wskazaną przez zamawiającego, w szczególności poprzez wykonanie następujących zadań: 1.1 Budowa i wdrożenie hurtowni: 1.1.1 Opracowanie zasad współpracy przy realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem produktów zarządczych. 1.1.2 Przeprowadzenie analizy i opracowanie dokumentacji analitycznej projektu funkcjonalnego oraz projektu technicznego wraz z przekazaniem modeli analitycznych. 1.1.3 Budowa i przeprowadzenie testów wewnętrznych wytworzonego rozwiązania hurtowni; 1.1.4 Wdrożenie wytworzonego rozwiązania hurtowni. 1.1.5 Stabilizacja hurtowni wraz z uruchomieniem produkcyjnym hurtowni w środowisku produkcyjnym (PROD) powstałym z przemianowania środowiska przedprodukcyjnego (PRE_PROD). 1.1.6 Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. 1.2 Świadczenie usługi Asysty Technicznej. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy. 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na wdrożoną hurtownię na okres minimum jednego roku, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru budowy i wdrożenia hurtowni w zakresie wskazanym w pkt. 2.1.1 SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”)

II.2.14)Información adicional

Dotyczy sekcji II.2.5) ogłoszenia:

Kryteria udzielenia zamówienia:

1. cena oferty brutto - 40 %

2. cena z tytułu świadczenia usług Asysty Technicznej w ilości 1000 roboczogodzin brutto - 10 %

3. liczba wdrożeń - 20 %

4. okres gwarancji - 20 %

5. poziom otwartości danych - 10 %

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13÷23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wzór JEDZ dostępny jest na Platformie pod adresem: https://mpit.ezamawiajacy.pl w sekcji „Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)”. Wykonawca sporządza JEDZ zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zamieszcza go na Platformie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 18.4 c) SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia cześć II, III, IV, V oraz VI formularza. W części IV Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α formularza. Wykonawca nie musi wypełniać pozostałych sekcji części IV formularza, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składane na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. c) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. d) JEDZ musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/każdego Wykonawcy występującego wspólnie/innego podmiotu. e) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp wzywa do złożenia wraz z ofertą wykazu osób stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ, o którym mowa w pkt 7.11.6 SIWZ potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wykazu doświadczenia zawodowego stanowiącego Załącznik Nr 11 do SIWZ, o którym mowa w pkt 7.11.7 SIWZ, zawierający doświadczenie osób,

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd. zapisów z sekcji III.1.1)

Które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, pozwalający zweryfikować kryterium oceny ofert „Liczba wdrożeń”, zgodnie z pkt. 12.5. SIWZ. Złożenie powyżej wskazanych wykazów niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, z uwagi na zastosowane przez zamawiającego kryterium oceny ofert „Liczba wdrożeń”, którego weryfikacja wymaga oceny obu wykazów.

III. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ, g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ; h) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; i) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; j) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd.

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania ww. dokumentów. Stosownie do dyspozycji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

IV. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1. pkt III a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. pkt III b)÷d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IV zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt IV stosuje się.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie co najmniej usługi określone poniżej: 1.1. co najmniej trzy różne usługi realizowane na podstawie odrębnych umów lub umów wykonawczych/zleceń (w przypadku realizowania ich w ramach jednej umowy ramowej), których przedmiotem było projektowanie struktury hurtowni danych, wykonanie i wdrażanie hurtowni danych wraz z systemem Business Intelligence wraz z interfejsem programistycznym API udostępniającym dane z hurtowni danych, zaprojektowanie i stworzenie mechanizmów zasilania hurtowni danych danymi oraz zasilenie struktur hurtowni danych danymi, przy czym wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto z wyłączeniem dostaw sprzętu i infrastruktury, a wartość oprogramowania standardowego/zewnętrznego wynosiła co najwyżej 50 % wartości danej usługi; 1.2. co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu hurtowni danych w środowisku chmury obliczeniowej; 1.3. co najmniej jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu klasy Business Intelligence wraz z modułem raportowym; 1.4. co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu hurtowni danych tj. świadczeniu usługi polegającej na zapewnieniu ciągłości działania, w tym: naprawie błędów i wad, konfigurowaniu, aktualizowaniu, dostosowywaniu do zmian prawnych, poprawie funkcjonalności systemu informatycznego/systemów informatycznych, przy czym każda usługa była realizowana przez okres co najmniej dwanaście miesięcy. UWAGA: Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub kilku odrębnych zamówień. W przypadku wykazania wymienionych wyżej usług w jednym lub kilku zamówieniach wykonawca musi określić w wykazie wykonanych usług wartość brutto wymienionych wyżej usług (osobno wartość każdej usługi).

2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej pięcioma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania zawodowe: 2.1. Kierownik zespołu wykonawcy – co najmniej jedna osoba, spełniająca następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe o profilu informatycznym; b) posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w branży IT w charakterze Kierownika zespołu wykonawcy projektów związanych z budową lub rozbudową i wdrożeniem systemów informatycznych; c) posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem, np. PRINCE2 Practitioner lub równoważnym. Zamawiający jako równoważne uzna m.in. aktualne certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie PMP (Project Management Professional) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na Poziomie C (Certified Project Manager); d) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika lub koordynatora zespołu wykonawcy w co najmniej dwóch projektach informatycznych polegających na budowie systemów, z czego wartość co najmniej jednego projektu wynosiła co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto. 2.2. Architekt – co najmniej jedna osoba, spełniająca następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe o profilu informatycznym; b) posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w branży IT w charakterze architekta; c) posiada wiedzę w zakresie zagadnień projektowania i wdrażania rozwiązań business Intelligence, potwierdzoną certyfikatem TDWI Certified Business Intelligence Professional lub MSCE Business Intelligence lub innym równoważnym do wskazanych; d) brała udział w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w roli architekta w co najmniej trzech wykonanych projektach

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.d.

Wdrożenia hurtowni danych wraz z modułem raportowym oraz z mechanizmami zasilania danych ETL. 2.3. Analityk systemowy - co najmniej jedna osoba, spełniająca następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub informatycznym; b) posiada co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w branży IT w charakterze analityka systemowego; c) brała udział w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w roli konsultanta lub analityka systemowego w co najmniej dwóch projektach wdrożenia hurtowni danych wraz z modułem raportowym. 2.4. Wdrożeniowiec – co najmniej jedna osoba spełniająca następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe o profilu informatycznym; b) posiada co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w branży IT w charakterze wdrożeniowca; c) posiada wiedzę z zakresu kompleksowego zarządzania jakością danych; d) brała udział w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w roli wdrożeniowca w co najmniej dwóch projektach wdrożenia hurtowni danych wraz z modułem raportowym. 2.5. Tester – co najmniej jedna osoba, spełniająca następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe; b) posiada co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w branży IT; c) posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem ISTQB lub równoważnym, co jest rozumiane jako analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat; d) brała udział w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w roli testera w co najmniej dwóch projektach wdrożenia hurtowni danych wraz z modułem raportowym. W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 4.2.3.2, zamawiający wymaga wskazania pięciu osób. Zamawiający zastrzega, iż osoby pełniące funkcje: Kierownik zespołu wykonawcy, Architekt, Analityk systemowy, Wdrożeniowiec, Tester nie mogą pełnić w zespole żadnej innej funkcji.

Jako certyfikat równoważny zamawiający dopuści certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako: a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat (np. kompetencje związane z zarządzaniem projektami); b) analogiczny poziom kompetencji stwierdzany certyfikatem (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert); c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, itp.); d) analogiczny sposób potwierdzenia posiadanych kompetencji (np. egzamin). Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez wykonawcę lub podmiot zależny od wykonawcy lub należący do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, tj. wymagane jest uzyskanie certyfikatu od podmiotu niezależnego od wykonawcy.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) zamieszczony na Platformie zakupowej Zamawiającego.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/11/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/11/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie zakupowej Zamawiającego ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Dotyczy II.2.7 ogłoszenia:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienie w następujących terminach: 1.1 Budowa i wdrożenie hurtowni wskazana w pkt. 2.1.1 SIWZ – w terminie 150 dni od daty podpisania umowy przez strony; 1.2 Świadczenie usługi Asysty Technicznej wskazanej w pkt. 2.1.2 SIWZ – w terminie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru budowy i wdrożenia hurtowni w zakresie wskazanym w pkt. 2.1.1 SIWZ lub do wyczerpania maksymalnej ilości roboczogodzin Asysty Technicznej, która została określona w pkt. 10.1 ppkt. 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument należy zamieścić na Platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce „Korespondencja”.

3. Zamawiający wymaga, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osoby pełniące funkcje wskazane w pkt. 4.2.3.2.1 i pkt. 4.2.3.2.2 SIWZ, wykonujące czynności wskazane w § 2 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby te osoby otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w § 2 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdział 6 SIWZ zamieszczony na Platformie zakupowej Zamawiającego.

5. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 17 Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy) zamieszczonym na Platformie zakupowej Zamawiającego.

7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Rozdział 20 SIWZ zamieszczony na Platformie zakupowej Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/10/2019