Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 50798-2023

25/01/2023    S18

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2023/S 018-050798

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 213-609463)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 276303005
Adres pocztowy: UL. LECHICKA 24
Miejscowość: KATOWICE
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-609
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: MAGDALENA MARCINIAK
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Tel.: +48 327819211
Faks: +48 327819200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

Numer referencyjny: WI-K/PN/220923/1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

Dokumentacja projektowa obejmuje podział na następujące odcinki drogi:

• etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069,

• etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028 – odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład,

• etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Szczegóły zadania opisane zostały w przedmiarze robót oraz w dokumentach zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 213-609463

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót budowlanych w terminie:

•Etap I odcinek Mikołów – Wyry – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,

•Etap II odcinek Wyry – Gostyń – do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy,

•Etap III Gostyń – Kobiór – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt. 25 SWZ. Kwota wymagana to:3 000 000,00.

Powinno być:

wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót budowlanych w terminie:

•Etap I odcinek Mikołów – Wyry – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,

•Etap II odcinek Wyry – Gostyń – do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,

•Etap III Gostyń – Kobiór – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt. 25 SWZ. Kwota wymagana to:3 000 000,00.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 01/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 24/01/2023
Powinno być:
Data: 31/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/01/2023
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 01/02/2023
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: