Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 508150-2021

08/10/2021    S196

Pologne-Września: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2021/S 196-508150

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Powiat Wrzesiński
Numéro national d'identification: pl
Adresse postale: ul. Chopina 10
Ville: Września
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 62-300
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Téléphone: +48 616404429
Fax: +48 616402051
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wrzesnia.powiat.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zakup energii elektrycznej na rok 2022

Numéro de référence: NI.272.27.2021
II.1.2)Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej na rok 2022 ” w ramach grupy zakupowej, w skład której wchodzą: Powiat Wrzesiński, Gmina Września, Gmina Nekla, Gmina Kołaczkowo, Gmina Miłosław, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000 Électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Lieu principal d'exécution:

Na obszarze powiatu wrzesińskiego, w skład którego wchodzą obszar Gminy Września, obszar Gminy Nekla, obszar Gminy Kołaczkowo, obszar Gminy Miłosław

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej na rok 2022 ” w ramach grupy zakupowej, w skład której wchodzą: Powiat Wrzesiński, Gmina Września, Gmina Nekla, Gmina Kołaczkowo, Gmina Miłosław, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym rocznym szacowanym wolumenie na 2022 rok: ok. 12221929 kWh

w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 dla uczestników „Grupy Zakupowej” działających w imieniu własnym oraz na rzecz jednostek organizacyjnych. W skład Grupy Zakupowej wchodzi 8 podmiotów. Szacowana wielkość energii w rozbiciu na grupy taryfowe:

a) grupa taryfowa Cxx – ok. 8573351 kWh

b) grupa taryfowa Bxx – ok. 3501216 kWh

c) grupa taryfowa Gxx – ok. 147263 kWh

d) grupa taryfowa Rxx – ok. 99 kWh.

3. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w Załącznikach A-H do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamówienie obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku na warunkach umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, ale nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w postanowieniach do umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 05/11/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 02/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 05/11/2021
Heure locale: 10:15
Lieu:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: 1) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), 2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ; 3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 6) odpowiednio zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 1.1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: a) formularz cenowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 ; b) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy); c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

Komplet informacji dotyczący niniejszego postępowania znajduje się pod adresem (www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzo.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Pzp, art. 505 i następne.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/10/2021