Доставки - 508228-2017

Компактен изглед

19/12/2017    S243

България-София: Оборудване за обработка на данни

2017/S 243-508228

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Доставки

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
Пощенски код: 1111
Държава: България
На вниманието на: Антония Георгиева
Адрес за електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

Електронен достъп до информация: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/razshiryavane-kapaciteta-na-masivi-za-shranenie-na/

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София

код NUTS BG411 Sofia (stolitsa)

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Дейност 1. Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни и сървъри, виртуализация и информационна сигурност, доставка, монтиране и конфигуриране.
Дейност 2. Доставка на софтуер и лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията, доставка, монтиране и конфигуриране.
Дейност 3. Доставка на комуникационно оборудване за обезпечаване на свързаността между информационните центрове на Агенция по вписванията, както и с териториалните й звена, доставка, монтиране и конфигуриране
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30236200 Оборудване за обработка на данни, 30233141 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID)

II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 3 677 404,8 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)
Директива 2009/81/ЕО
1) Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в ОВ на ЕС в съответствие с член 28 от Директива 2009/81/ЕО
Всички подадени оферти при открита процедура, ограничена процедура или състезателен диалог са били нередовни или неприемливи. В договарянето са включени само тези оференти, които са удовлетворили качествените критерии за подбор: не
Сроковете за ограничената процедура и процедурата на договаряне с предварително публикуване на обявление за поръчка са несъвместими със спешността, породена от криза: не
Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възлагащия орган/възложителя събития, и в съответствие със строгите условия, указани в съответната директива: да
Поръчката се отнася до услуги за научноизследователска и развойна дейност, с изключение на посочените в член 13 от Директива 2009/81/ЕО: не
Съответните стоки се изработват единствено за целите на научноизследователската дейност, експериментирането, проучването или развойната дейност при условията, указани в директивата : не
Възлага/т се допълнително/и строителство/стоки/услуги съгласно строгите условия, указани в директивата: не
Доставки, които са котирани и закупени на стокова борса: не
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата: не
Поръчка, свързана с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили на държава-членка, разположени или които предстои да бъдат разположени в чужбина, съгласно строгите условия, указани в директивата: не
Последната доставка на дисков масив е през далечната 2012 година. През годините са добавени разширители (енкложер), но неговият максимален капацитет е достигнат и не е възможно следващо разширяване. Същият не се поддържа от производителя и каквато и да е повреда би могла да доведе до възпрепятстване на АВ да изпълнява своите задължения: да забавя регистрации и промени във фирмени дела; забавяне на вписвания по партиди в имотния регистър и др. грешки при вписване. Неизпълнението на обществената поръчка би могла да доведе до загубване на информация за до две седмици, в зависимост кога е настъпило събитието. Това изправя АВ пред вероятен срив на поддържаните от нея системи и невъзможност да изпълнява вменените й нормативни задължения. Последното ще доведе до пълен хаос в стопанския живот на страната, несигурност в гражданско правния оборот, неяснота при установяване правото на собственост върху недвижими имоти и многократно нараснали възможности при злоупотреби при сделките с тях, загуба на доверие към държавните институции, което би могло да доведе до тежка икономическа криза на страната. Същото е свързано с изпълнение на задълженията на Агенция по вписванията за информационна сигурност и гарантиране на данните на гражданите и стопанските субекти. От друга страна, измененията в законодателството в Търговския закон с новата част пета „Производство по стабилизация на търговец“ (нова — в сила от 1.7.2017 г.), поетите ангажименти на страната към Европейския съюз за свързване на търговския регистър със на централните, търговските и дружествените регистри по чл. 3, ал. 4 от Закона за търговския регистър (BRIS), преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ), преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията изправят пред невъзможност новите информационни системи и приложения да се внедрят и да функционират пълноценно с наличното технологично оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи). За всички споменати по-горе информационни системи и разширяване на функционалностите на съществуващите системи са сключени договори за тяхното изграждане, но те няма да могат да бъдат пуснати в експлоатация поради липса на съответното технологично оборудване: липса на капацитет за данните (дискови масиви); остарели операционни системи, използвани в настоящия момент (windows server 2003 — не се поддържа от разработчика), което налага неговото извеждане от употреба и преминаване към нови операционни системи. В допълнение е и изпълнението на Решение № 338 от 23.06.2017 г. на Министерски съвет за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, на Агенция по вписванията е вменено задължението да издава електронни удостоверения, което налага и цифровизиране на документите (архивите). Това допълнително изисква дисково пространство (разширяване капацитета на дисковите масиви). Агенция по вписванията не разполага с такова техническо оборудване (сървъри, дискови масиви, операционни системи) към този момент и се налага спешното възлагане на обществената поръчка за закупуване на споменатото оборудване. Единствената възможност е възлагането и изпълнението на обществената поръчка в най-кратки срокове, за подмяна на оборудването с изтекъл жизнен цикъл и получаване на оборудване, отговарящо на съвременните технически и технологични изисквания.
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
92-03-31/2017
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-00-141
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
12.12.2017
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 130545438
Пощенски адрес: Бизнес център „Литекс тауър“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, ет. 4,
Град: София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@telelink.com
Телефон: +359 29704040
Факс: +359 29704042
Интернет адрес: http://www.telelink.bg/

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 3 677 404,8 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 6
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
Участниците са уведомени за решението по електронната поща и чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на 12.12.2017 г. Договорът може да се сключи преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници съгласно чл. 112, ал. 7, буква „б“ от ЗОП. Възложителят има право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата съгласно чл. 112, ал. 8 от ЗОП.
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15.12.2017