De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 50836-2023

25/01/2023    S18

Polen-Warschau: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2023/S 018-050836

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Nationaal identificatienummer: PL911
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 70
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-381
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Kaczorowska
E-mail: bemowo.wzp@um.warszawa.pl
Telefoon: +48 224437614
Fax: +48 223254007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bemowo.um.warszawa.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bemowo.um.warszawa.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesyłanie ciepła do budynków komunalnych (...) przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24 C w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Referentienummer: UD-I-WZP.271.2.2023.AKA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej, tj. sprzedaż, dystrybucja i przesyłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24 C w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Niniejsze zamówienie stanowi jedną z części postępowania na Kompleksową dostawę energii cieplnej. Zamawiający planuje ogłoszenie kolejnego postępowania w czerwcu 2023 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 oraz 5 do SWZ.

3. Węzły cieplne położone w budynkach przy ul. Pełczyńskiego nr 24, 24A, 24B, 24C są własnością Odbiorcy.

4. Właścicielem układów pomiarowo-rozliczeniowych dla budynków komunalnych położnych przy ul. Pełczyńskiego 24,24A,24B,24C jest Veolia Energia Warszawa S.A.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej tj. sprzedaż, dystrybucja i przesyłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynków komunalnych przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 24, 24A, 24B i 24 C w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia:

1. Budynek nr 24 z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,5053 MW

W tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2585 MW

moc cieplna na potrzeby c. t. – 0,1120 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,3355 MW

- średnia – 0,1348 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła: G- 6,96 m³/h

2. Budynek nr 24A z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,1296 MW

W tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,0946 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,1050 MW

- średnia – 0,0350 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła: G- 2,18 m³/h

3. Budynek nr 24B z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,1284 MW

W tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,0934 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,1050 MW

- średnia – 0,0350 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła G- 2,18 m³/h

4. Budynek nr 24C z izolacją cieplną

Moc cieplna zamawiana : 0,3000 MW

w tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2183 MW

moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

- maksymalna – 0,1983 MW

- średnia – 0,0817 MW

- wartości natężenia przepływu nośnika ciepła G- 4,11 m³/h

• Węzły cieplne położone w budynkach przy ul. Pełczyńskiego nr 24, 24A, 24B, 24C są własnością Odbiorcy.

• Właścicielem układów pomiarowo-rozliczeniowych dla budynków komunalnych położnych przy ul. Pełczyńskiego 24,24A,24B,24C jest Veolia Energia Warszawa S.A.

• Grupy taryfowe – A3/B1/C3.

• Miejsce dostawy ciepła, a tym samym miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń/rurociągów pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą są zawory przyłącza w węźle cieplnym w budynkach nr 24, 24A, 24B, 24C.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 PLN

2. Kryteria oceny ofert: KRYTERIUM nr I -cena oferty brutto Pc -waga 60 %, KRYTERIUM nr II –czas na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania Pcs–waga 30 %, KRYTERIUM nr III–zatrudnienie na umowę o pracę osób ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ ani zakazowi udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1385).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa powyżej i będzie realizował ten zakres zamówienia, do którego realizacji ww. uprawnienia są wymagane.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w zał. nr 5 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy.

Zmiany umowy zostały określone w § 4 Projektowanych postanowień umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/05/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/02/2023
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Czerwiec 2023 r.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w przepisie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

5. Zamawiający wskazuje, że okresy wykluczenia zostały wskazane w przepisie art. 111 ustawy.

6. W dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

7. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k o zakazie udzielania zamówień publicznych rosyjskich wykonawców w zakresie określonym w powołanym rozporządzeniu.

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. WYKAZ DOKUMENTÓW

I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ TERMINY I FORMY ICH SKŁADANIA

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2. Wykonawca sporządzi ww. oświadczenie przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl/ lub za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego za pomocą utworzonego przez Zamawiającego pliku ESPD, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Pozostałe dokumenty zostały określone w Rozdziale VIII SWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023