Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 508567-2019

28/10/2019    S208

België-Brussel: Databasesystemen

2019/S 208-508567

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 184-448504)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smals
Nationaal identificatienummer: 0406.798.006_22478
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Christophe Stoquart
E-mail: tenders@smals.be
Telefoon: +32 27875898
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351857

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding

Referentienummer: Smals-BB-001.032/2019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48610000 Databasesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht beoogt de aankoop van EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-448504

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Artikel 3.7 van het bijzonder bestek geeft de kandidaten de mogelijkheid hun vragen ten laatste op 18 oktober schriftelijk door te sturen. Hierbij vindt u een kopie van de vragen die vooraf door bepaalde firma’s werden gesteld, alsmede de antwoorden die werden gegeven.