Services - 508567-2019

28/10/2019    S208

België-Brussel: Databasesystemen

2019/S 208-508567

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 184-448504)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smals
Nationaal identificatienummer: 0406.798.006_22478
Postadres: Fonsnylaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Christophe Stoquart
E-mail: tenders@smals.be
Telefoon: +32 27875898
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351857

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding

Referentienummer: Smals-BB-001.032/2019-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48610000 Databasesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht beoogt de aankoop van EDB Postgres subscriptions, data migratietool, expertisediensten en opleiding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-448504

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Artikel 3.7 van het bijzonder bestek geeft de kandidaten de mogelijkheid hun vragen ten laatste op 18 oktober schriftelijk door te sturen. Hierbij vindt u een kopie van de vragen die vooraf door bepaalde firma’s werden gesteld, alsmede de antwoorden die werden gegeven.