Diensten - 508589-2019

28/10/2019    S208

België-Hasselt: Uitvoeren van studies

2019/S 208-508589

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 189-460060)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Hasselt
Nationaal identificatienummer: BE0207466964
Postadres: Limburgplein 1
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Patricia Maes
E-mail: patricia.maes@hasselt.be
Telefoon: +32 11239726
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hasselt.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract mobiliteitsstudies

Referentienummer: 2019-4516
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000 Uitvoeren van studies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 189-460060

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria (zoals in bestek)
In plaats van:

— Inhoudelijk gesprek (weging 30),

— Methodiek en grafiek (weging 25),

— Samenstelling multidisciplinair studieteam (weging 15),

— Prijs (weging 30).

Te lezen:

— Plan van aanpak (weging 40),

— Prijs (weging 60).

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 06/11/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 29/10/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 06/11/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

— Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 6.11.2019, 11:00,

— Inhoudelijke aanpassing op pagina 5 van het bestek (zie markering in paars),

— Gunningscriteria van het bestek (pagina 7) zijn van toepassing.