Supplies - 508720-2019

28/10/2019    S208    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Konstancin-Jeziorna: Emergency and security equipment

2019/S 208-508720

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Postal address: ul. Warszawska 165
Town: Konstancin-Jeziorna
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 05-520
Country: Poland
Contact person: Renata Białek
E-mail: renata.bialek@pse.pl
Telephone: +48 223213101
Fax: +48 224681977

Internet address(es):

Main address: http://www.pse.pl

Address of the buyer profile: https://przetargi.pse.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://przetargi.pse.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Centralna Jednostka Inwestycyjna
Postal address: Al. Jerozolimskie 132
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-305
Country: Poland
Contact person: Renata Białek
E-mail: renata.bialek@pse.pl
Telephone: +48 223213101
Fax: +48 224681977

Internet address(es):

Main address: http://www.pse.pl

Address of the buyer profile: https://przetargi.pse.pl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://przetargi.pse.pl
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa Automatyki Przeciwkołysaniowej i Automatyki Odciążającej (APK i AO) dla rozdzielni 220 kV oraz Automatyki Przeciwkołysaniowej (APK) dla rozdzielni 400 kV w SE Rogowiec

Reference number: 2019/WNP-0454
II.1.2)Main CPV code
35100000 Emergency and security equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca budowę Automatyki Przeciwkołysaniowej i Automatyki Odciążającej (APK i AO) dla rozdzielni 220 kV oraz Automatyki Przeciwkołysaniowej (APK) dla rozdzielni 400 kV w SE Rogowiec.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Kierując się art. 8 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający ustanawia wymagania dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcom w toku postępowania. Poufny charakter mają następujące części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
71200000 Architectural and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Adres obiektu, którego dotyczy przedmiot zamówienia został podany w części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca budowę Automatyki Przeciwkołysaniowej i Automatyki Odciążającej (APK i AO) dla rozdzielni 220 kV oraz Automatyki Przeciwkołysaniowej (APK) dla rozdzielni 400 kV w SE Rogowiec.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że Wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SIWZ. Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SIWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. VIII części I SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnął obrót w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres, na ostatni dzień tego okresu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. części I SIWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. części I SIWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SIWZ. Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I SIWZ. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz. VIII części I SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał: prewencyjną automatykę sieciową AO i(lub) APK na styku Elektrownia – Stacja Elektroenergetyczna, tj.:

i. wykonał co najmniej 1 układ automatyki eliminacyjnej dla rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym obejmujący co najmniej 2 pola, którego struktura uwzględniała powiązanie komunikacyjne jednostek polowych z jednostką nadrzędną, realizującą algorytm decyzyjny

oraz

ii. wykonał co najmniej 1 projekt automatyki eliminacyjnej dla rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym obejmujący co najmniej 2 pola którego struktura uwzględniała powiązanie komunikacyjne jednostek polowych z jednostką nadrzędną, realizującą algorytm decyzyjny

Definicje AO i APK: „Układ automatyki eliminacyjnej (w jęz. angielskim Special Protection Scheme - SPS), przeznaczony do wykrywania nieprawidłowych lub określonych warunków systemowych i podejmowania działań naprawczych poprzez zmianę zapotrzebowania, wytwarzania lub konfiguracji systemu w celu utrzymania stabilności systemu”.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) – c) i pkt 15-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp;

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – zgodnie z rodz. VII, VIII części I SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe zasady wniesienia wadium zawarte zostały w rozdz. XI części I SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT.

Szczegółowe zasady wniesienia ZNWU zawarte zostały w rozdz. XVIII części I SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zostały określone w części IV SIWZ - Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w rozdz. XII pkt 2 części I SIWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zostały określone w części IV SIWZ - Wzór umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we Wzorze umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/12/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/12/2019
Local time: 11:00
Place:

1. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w dniu 9.12.2019 r. o godz. 11:00 czasu lokalnego, w budynku przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, POLSKA, w sali 403 (piętro IV, budynek Delta).

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w rozdz. VI pkt 5 części I SIWZ.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

5. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargi.pse.pl.

6. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 138c. ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, w której w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

7. Kierując się art. 8 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający ustanawia wymagania dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcom w toku postępowania. Poufny charakter mają następujące części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Więcej informacji znajduje się w części I SIWZ. Wykonawca w celu otrzymania Opisu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczeń o zachowaniu poufności zawartych we Wzorze nr 8 i 9 do części III SIWZ.

8. Określenie w sekcji IV.2.6) ogłoszenia – Minimalny okres w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

9. Określenie w sekcji II.2.7) ogłoszenia - Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 13 miesięcy, Zamawiający określa na: 52 tygodnie od daty zawarcia umowy.

10. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny.

11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/10/2019