Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 508752-2019

28/10/2019    S208    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Maaltijdcheques

2019/S 208-508752

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postadres: ul. W. Bandrowskiego 16
Plaats: Tarnów
NUTS-code: PL217
Postcode: 33-100
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Kuklewicz-Fijał
E-mail: joanna.kuklewicz-fijal@psgaz.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psgaz.pl

Adres van het kopersprofiel: www.zamowienia.psgaz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa bonów żywieniowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referentienummer: 2019/W001/WP-001778
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., o nominale 11 PLN w szacowanej liczbie 825 685 sztuk.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 9 990 721.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca będzie realizował zamówienie dla jednostek terenowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych (rozumianych jako instrumenty różnego przeznaczenia: bony, talony, kupony żywieniowe, vouchery itp. umożliwiające zakup posiłków oraz produktów żywnościowych) o wartości jednostkowej 11 PLN. Wykonawca zapewnia punkty umożliwiające ich realizację (punkty gastronomiczne, rozumiane jako aktualnie świadczące usługi na dzień składania ofert w postępowaniu restauracje, firmy cateringowe, fast foody, bary, sklepy spożywcze i stacje benzynowe, zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania), celem zapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Liczba punktów gastronomicznych / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do zmniejszenia ogólnej liczby bonów, talonów, kuponów, maksymalnie do 10 % lub zwiększenia ogólnej liczby bonów maksymalnie do 10 %.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386187
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa bonów żywieniowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sodexo Benefits And Rewards Services Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kłobucka 25
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 02-699
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 990 721.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 082 535.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W pkt II 1.7 - Całkowita wartość zamówienia oraz pkt V. 2.4 - Początkowa szacunkowa wartość zamówienia /części wykazana została szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji +10 %. Natomiast w pkt V. 2.4 - Całkowita końcowa wartość umowy/części wykazana została wartość zamówienia podstawowego na jakie zawarta została umowa.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postadres: ul Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019