Leveringen - 508770-2019

28/10/2019    S208

Griekenland-Athene: Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen

2019/S 208-508770

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-386190)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimosia Epicheirisi Diktyon Dianomis Aerioy Anonymi Etaireia (D.E.D.A.)
Plaats: Athina
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aygoystinos Sgoyrakis
E-mail: info@deda.gr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deda.gr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υλικών του έργου: «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου, και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), σε 6 πόλεις της Π.Α.Μ.Θ.».

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια υλικών του έργου: «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου, και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar), σε 6 πόλεις της Π.Α.Μ.Θ. — Ομάδα Α: Σταθμοί διανομής / σταθμοί μέτρησης - ρύθμισης / μετρητές».

Προμήθεια σταθμών διανομής MR-DR 19/4, σταθμών μέτρησης / ρύθμισης MRS τύπων 4100, 4250, 4400 και 4650, και μετρητών τύπων G4, G10, G16, G25, G40.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους σταθμούς: 3842000-5.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους μετρητές: 38550000-5.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386190

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
In plaats van:
Datum: 25/10/2019
Te lezen:
Datum: 11/11/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
In plaats van:
Datum: 28/10/2019
Te lezen:
Datum: 13/11/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Σε συνέχεια της προκήρυξης σύμβασης που αναρτήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό 2019/S 156-386190 και τίτλο: «Προμήθεια:

1) σταθμών διανομής MD-DR 19/4·

2) σταθμών μέτρησης / ρύθμισης MRS·

3) μετρητών,

που θα ενσωματωθούν στα έργα Πράξης: "Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη"», δόθηκε παράταση στην ημερομηνία υποβολής προσφορών, κατόπιν διευκρινιστικών ερωτημάτων για όρους της διακήρυξης, που τέθηκαν από οικονομικούς φορείς. Η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών μετά την παράταση είναι η 11.11.2019. Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα είναι η 13.11.2019.

Οι λοιποί όροι της προκήρυξης παραμένουν ίδιοι.