Diensten - 508796-2019

Submission deadline has been amended by:  57903-2020
28/10/2019    S208

Kroatië-Zagreb: Installatie van elektriciteitsregeluitrusting

2019/S 208-508796

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HEP - Proizvodnja d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 09518585079
Postadres: Ulica grada Vukovara 37
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ines Krajc
E-mail: proizvodnja-nabava4@hep.hr
Telefoon: +385 16322103
Fax: +385 16321564

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hep.hr/proizvodnja

Adres van het kopersprofiel: www.hep.hr/proizvodnja

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0042072
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj

Referentienummer: 27-V-49/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51112200 Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51112200 Installatie van elektriciteitsregeluitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

GHE Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 2, HR-53270 Senj, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rekonstrukcija sustava vlastite potrošnje HE Senj.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok za izvršene usluge i ugrađenu opremu / Weging: 10 % / 10 bodova
Prijs - Weging: 90 % / 90 bodova
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja upisuju odgovore u rubrike ESPD-a za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD-a te dostavu ažuriranih dokumenata, sposobnost ponuditelja za obavljanje profesionalne djelatnosti iz ove točke dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja moraju dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Sukladno DON-a.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Sukladno DON-a.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Sukladno DON-a.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Sukladno DON-a.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

HEP–Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019