Werken - 508931-2017

20/12/2017    S244    - - Werken - Rectificaties - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2017/S 244-508931

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 241-499511)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
0236506487
Havenlaan 88, bus 94
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Bart Velleman
Telefoon: +32 25054458
E-mail: cbo@vmsw.be
NUTS-code: BE2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vmsw.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293653

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CBO nr.11

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-CBO nr.11 - Fase1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De oproep Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) is een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van art. 38, §1, 1o, c) van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De Europese bekendmakingsregels worden nageleefd.

Via de CBO-procedure worden ondernemers aangesteld die zorgen voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) zullen verkopen.

Elk afgesloten contract behandelt de bouw van maximum 50 sociale woningen, inclusief het ontwerp en de verkoop van de grond aan een SHM. De gronden liggen in het Vlaams Gewest.

Voor deze procedure is een budget van 100 miljoen euro voor huurwoningen en 30 miljoen euro voor koopwoningen beschikbaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 241-499511

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De bestekdocumenten vindt u ook terug op https://www.vmsw.be/Home/ik-ben-professioneel