Services - 508935-2020

Submission deadline has been amended by:  560227-2020
26/10/2020    S208

Polska-Szczecin: Odczyty liczników

2020/S 208-508935

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Tama Pomorzańska 26
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Brzuszkiewicz
E-mail: iwona.brzuszkiewicz@psgaz.pl
Tel.: +48 914247295
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.psgaz.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie” (zamówienie sektor...

Numer referencyjny: 2020/WH00/WP-002676
II.1.2)Główny kod CPV
65500000 Odczyty liczników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie:

— zadanie 1 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): m. Szczecin, Dobra (Szczecińska), Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Kołbaskowo, Maszewo, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przybiernów, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, Wolin.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 736 474;

— zadanie 2 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta / gminy): Barlinek, Bielice, Choszczno, Dębno, Dolice, Drawno, Gryfino, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Mieszkowice, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, Węgorzyno.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 175 444.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65500000 Odczyty liczników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o,. Oddział Zakład Gazowniczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): m. Szczecin, Dobra (Szczecińska), Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Kołbaskowo, Maszewo, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przybiernów, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, Wolin.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 736 474.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość świadczonej usługi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) przy czym zmniejszenie liczby nie może przekroczyć 20 %, a zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby odczytów określonych dla zamówienia (wartości nominalnej).

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiającego, może on za uprzednią zgodą Wykonawcy, w ramach powyższego prawa opcji umożliwiającego zlecenie większej ilości Odczytów, powierzyć mu:

a) wykonanie dodatkowych odczytów poza podstawowym obszarem na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, na którym realizowane jest zadanie w Załączniku nr 1 do umowy, na innym obszarze tego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, wskazanym w Załączniku nr 1 w części A, z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama instrukcja techniczna, a na terenie tego Oddziału Zakładu Gazowniczego świadczy usługi więcej niż jeden Wykonawca;

b) wykonanie dodatkowych odczytów na terenie innego Oddziału Zakładu Gazowniczego obejmującego obszar wskazany w Załączniku nr 1 w części B z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile na terenach tych Oddziałów zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65500000 Odczyty liczników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2 – Obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): Barlinek, Bielice, Choszczno, Dębno, Dolice, Drawno, Gryfino, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Mieszkowice, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, Węgorzyno.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 175 444.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość świadczonej usługi / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) przy czym zmniejszenie liczby nie może przekroczyć 20 %, a zwiększenie nie może przekroczyć 20 % liczby odczytów określonych dla zamówienia (wartości nominalnej).

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiającego, może on za uprzednią zgodą Wykonawcy, w ramach powyższego prawa opcji umożliwiającego zlecenie większej ilości odczytów, powierzyć mu:

a) wykonanie dodatkowych odczytów poza podstawowym obszarem na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, na którym realizowane jest zadanie w Załączniku nr 1 do umowy, na innym obszarze tego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, wskazanym w Załączniku nr 1 w części A, z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile zastosowanie znajduje ta sama instrukcja techniczna, a na terenie tego Oddziału Zakładu Gazowniczego świadczy usługi więcej niż jeden Wykonawca,

b) wykonanie dodatkowych odczytów na terenie innego Oddziału Zakładu Gazowniczego obejmującego obszar wskazany w Załączniku nr 1 w części B z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa odczytu nie ulegnie zmianie, i o ile na terenach tych oddziałów zastosowanie znajduje ta sama Instrukcja techniczna

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na kwotę, co najmniej:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zadanie 1 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

Zadanie 2 – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części zamówienia, Zamawiający za wystarczające uzna wykazanie się jednym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne i zawodowe, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (a w przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji – realizują) zamówienie lub zamówienia, polegające na odczytach układów pomiarowych takich jak woda, gaz lub energia elektryczna w łącznej liczbie, co najmniej 30 % ilości odczytów przewidzianych dla danego zadania (części), tj.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— 220 942 szt. odczytów – w przypadku dla zadania/części nr 1,

— 52 633 szt. odczytów – w przypadku dla zadania/części nr 2.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wystarczającym będzie wykazanie się realizacją usług polegających na odczytach układów pomiarowych, spełniających wymagania określone dla tych części, o których udzielenie Wykonawca się ubiega, bądź wykazanie się realizacją usług, polegających na odczytach układów pomiarowych, które łącznie będą spełniać wymagania określone dla tych części, o których udzielenie Wykonawca się ubiega.

Wykazane usługi winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie. W przypadku, gdy zamówienia są w trakcie realizacji Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać, że usługi zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert, spełniają minima ilości odczytów określone dla poszczególnych części.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Dla poszczególnych części zamówienia kwota wadium wynosi:

— zadanie nr 1: 58 900,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł 00/100)

— zadanie nr 2 :14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100).

Wadium zabezpiecza ofertę przez cały okres związania ofertą.

Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 11.2 lub ust. 12 umowy albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem lub kopią zatwierdzonego przez Zamawiającego raportu miesięcznego. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie przedmiotu umowy za dany miesiąc stosownie do postanowień § 7.6. umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 12 umowy oraz możliwości skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ oraz wzorze umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi 26.11.2020 o godz. 11.00 na Platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zakładka – Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego i upublicznienie złożonych ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, znajdują się w rozdziale 8 SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza obligatoryjnie

Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 ustawy z zastrzeżeniem z art. 133 ust. 4 ustawy.

Zamawiający, stosownie do treści art. 24. ust. 6 ustawy, przewiduje wykluczenie Wykonawcy również na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 1, 2 i 8 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

— 10 dni – wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

— 10 dni – wobec czynności innych niż określone w punkcie 18.4.1 i 18.4.2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy.

8. Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020