Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 509000-2019

29/10/2019    S209

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια μελέτης σχετικά με την «Τεχνητή νοημοσύνη για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ARTENET - Artificial Intelligence for Energy and Environmental Technologies)»

2019/S 209-509000

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 203-493169)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
Ταχ. διεύθυνση: Rue des Drapiers 17-23
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1050
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Procurement and contract unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eda.europa.eu
Φαξ: +32 25042975
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eda.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια μελέτης σχετικά με την «Τεχνητή νοημοσύνη για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ARTENET - Artificial Intelligence for Energy and Environmental Technologies)»

Αριθμός αναφοράς: 19.RTI.OP.373
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79314000 Μελέτη σκοπιμότητας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για την ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση σε διάφορους στρατιωτικούς επιχειρησιακούς τομείς: θαλάσσιους, χερσαίους και εναέριους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/10/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 203-493169

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Διάρκεια των συμβάσεων:
Αντί:

Διάρκεια σε μήνες: 8

Διάβαζε:

Διάρκεια σε μήνες: 12

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: