Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 509000-2019

29/10/2019    S209

Belgicko-Brusel: Zmluva o poskytnutí štúdie týkajúcej sa „Umelej inteligencie pre energetické a environmentálne technológie (ARTENET)“

2019/S 209-509000

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 203-493169)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra
Poštová adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Procurement and contract unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zmluva o poskytnutí štúdie týkajúcej sa „Umelej inteligencie pre energetické a environmentálne technológie (ARTENET)“

Referenčné číslo: 19.RTI.OP.373
II.1.2)Hlavný kód CPV
79314000 Štúdie realizovateľnosti
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytnutie štúdie uskutočniteľnosti o umelej inteligencii pre energetické a environmentálne riadenie v rôznych oblastiach vojenských operácií: námorných, pozemných a vzdušných.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/10/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 203-493169

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Trvanie zmlúv:
Namiesto:

Trvanie v mesiacoch: 8

má byť:

Trvanie v mesiacoch: 12

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: