Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 509005-2020

26/10/2020    S208

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2020/S 208-509005

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 17
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grabowski
E-mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Tel.: +48 426649100
Faks: +48 426649102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.lsi.net.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi

Numer referencyjny: BZZ.2291.19.20
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi”

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 10 997.14 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi o długości L = 154,23m”.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

— opracowanie kompleksowych projektów budowlanych – wykonawczych, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) umożliwiających realizację inwestycji, zawierających niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami włączonymi do przebudowywanych sieci, które stanowią własność Zamawiającego, w ulicy Złotno objętych niniejszym zamówieniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna zastosowania trybu:

Art. 134 ust. 1 uPzp – Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 i art. 60b nie stosuje się, w związku z art. 134 ust. 6 pkt 3 uPzp – Zamówienie sektorowe można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: zamówienie jest udzielane dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 uPzp zamówienie publiczne sektorowe w trybie zamówienia z wolnej ręki zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy, tj. „VENI” Lidia Przybył, Tymienice 69c, 98-220 Zduńska Wola (umowa nr 497/2019 z 4.11.2019). Zamówienie podstawowe zostało udzielone w ŁSI Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie udzielane na podstawie art. 134 ust. 6 pkt. 3 uPzp było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19/10/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: „VENI” Lidia Przybył, Tymienice 69c, 98-220
Miejscowość: Zduńska Wola
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 10 997.14 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 10 997.14 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu określonego w §3 ust. 1 lit. a niniejszej umowy dla dokumentacji projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:

a) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 134 ust. 6 Pzp, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania niniejszej umowy – tylko o czas niezbędny do wykonania wyżej wymienionego zamówienia dodatkowego;

b) przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

c) konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;

d) konieczność koordynacji prac projektowych z innymi Wykonawcami tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i o okres niezbędny do jego zakończenia;

2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

3) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:

a) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2177 z późn. zm);

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

— dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację.

W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:

— wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,

— wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej (pozostałe zapisy znajdują się we wzorze umowy – załącznik nr 5 do zaproszenia do negocjacji).

Uwaga!

Data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia (V.2.1) jest jedynie datą wysłania zaproszenia, zaś przewidywana data udzielenia zamówienia zostanie ustalona po zakończeniu negocjacji oraz podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Ponadto obie kwoty podane w pkt V.2.4 ogłoszenia to kwoty stanowiące punkt wyjścia do negocjacji i mogą się różnić od kwot ostatecznych podanych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 22459700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2020