De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 509266-2020

27/10/2020    S209

Luxemburg-Luxemburg: EUDOR — Diensten voor digitale bewaring op lange termijn

2020/S 209-509266

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 174-419367)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Postadres: 2, rue Mercier
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2985
Land: Luxemburg
E-mail: OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://op.europa.eu/en/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EUDOR — Diensten voor digitale bewaring op lange termijn

Referentienummer: OP/LUX/2020/OP/0009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze oproep tot inschrijving is de selectie van maximaal twee ondernemers voor de verlening van digitale bewaringsdiensten op lange termijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 174-419367

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vanwege het tijdelijk ontbreken van de dienst voor het elektronisch indienen van inschrijvingen (e-Submission), is de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen uitgesteld. De datum voor de opening van de inschrijvingen is dienovereenkomstig uitgesteld.