Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 509266-2020

27/10/2020    S209

Luxemburg-Luxemburg: EUDOR — Diensten voor digitale bewaring op lange termijn

2020/S 209-509266

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 174-419367)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Postadres: 2, rue Mercier
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2985
Land: Luxemburg
E-mail: OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://op.europa.eu/en/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EUDOR — Diensten voor digitale bewaring op lange termijn

Referentienummer: OP/LUX/2020/OP/0009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze oproep tot inschrijving is de selectie van maximaal twee ondernemers voor de verlening van digitale bewaringsdiensten op lange termijn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 174-419367

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vanwege het tijdelijk ontbreken van de dienst voor het elektronisch indienen van inschrijvingen (e-Submission), is de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen uitgesteld. De datum voor de opening van de inschrijvingen is dienovereenkomstig uitgesteld.