Usługi - 509267-2020

27/10/2020    S209

Niemcy-Berlin: Świadczenie usług związanych z realizacją szkoleń i powiązanych zadań w ramach programu edukacyjnego „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”

2020/S 209-509267

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski – Verbindungsbüro in Deutschland
Adres pocztowy: Unter den Linden 78
Miejscowość: Berlin
Kod NUTS: DE30 Berlin
Kod pocztowy: 10117
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Europäisches Parlament - Verbindungsbüro in Deutschland
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Tel.: +49 3022801000
Faks: +49 3022801111
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de
Adres profilu nabywcy: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7285
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7285
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług związanych z realizacją szkoleń i powiązanych zadań w ramach programu edukacyjnego „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”

II.1.2)Główny kod CPV
80200000 Usługi szkolnictwa średniego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Biuro Łącznikowe Parlamentu Europejskiego w Niemczech zamierza znaleźć usługodawcę, który pomoże mu w realizacji programu edukacyjnego „Szkoła-Ambasador dla Parlamentu Europejskiego”. Obejmuje to przede wszystkim organizację i realizację konferencji regionalnych w pięciu regionach Niemiec, w każdej z których udział weźmie 80-100 nauczycieli i uczniów. Zamówienie obejmuje również wsparcie szkół w procesie certyfikacji i nadzorowaniu certyfikowanych szkół, np. poprzez utrzymanie sieci za pośrednictwem blogu i innych podobnych działań. Częścią współpracy jest również rozliczanie kosztów podróży szkół uczestniczących w konferencjach regionalnych. Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7285

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa jest automatycznie wznawiana na kolejne okresy jednego roku, maksymalnie na cztery lata od daty wejścia w życie umowy, chyba że jedna ze stron sprzeciwi się temu listem poleconym co najmniej na jeden miesiąc przed upływem początkowego okresu trwania umowy lub dowolnego corocznego wznowienia umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7285

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7285

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 154-376106
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski – Verbindungsbüro in Deutschland

Unter den Linden 78

10117 Berlin

NIEMCY

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferenci zainteresowani udziałem w sesji otwarcia ofert proszeni są o powiadomienie działu odpowiedzialnego za zarządzanie niniejszym zamówieniem pocztą elektroniczną na następujący adres: tender-epberlin@ep.europa.eu co najmniej dwa dni robocze przed otwarciem ofert. Uczestniczyć może tylko 1 przedstawiciel.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 ave du Président Robert Schuman, BP 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zob. http://curia.europa.eu

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2020