Diensten - 509274-2018

20/11/2018    S223

België-Brussel: Ondersteunende diensten voor de uitvoering van beleid inzake toegang en verdeling van voordelen (ABS) in de EU, met name de EU-ABS-verordening - 4 Percelen

2018/S 223-509274

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteunende diensten voor de uitvoering van beleid inzake toegang en verdeling van voordelen (ABS) in de EU, met name de EU-ABS-verordening - 4 Percelen

Referentienummer: ENV.F.3/SER/2017/0040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ondersteuning bieden aan de Europese Commissie in het kader van ABS (Verordening 511/2014 inzake nalevingsmaatregelen voor gebruikers van het Nagoya Protocol) en bij het uitvoeren van de specifieke taken vereist voor de Europese Commissie en de EU-lidstaten door de regelgeving, bv. voorbereiding van de rapportering, het leveren van aanbevelingen, verzamelen en analyseren van gegevens, monitoren van de implementering en versterkende maatregelen, monitoren van trends in de ontwikkeling van het internationaal beleid voor ABS en in het gebruik van de genetische bronnen in de EU, het leveren van technisch advies, informeren van de bevolking, en deelname aan vergaderingen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 715 198.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Best practices en bijstand voor belanghebbenden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ondersteuning bieden aan de Europese Commissie bij het implementeringsbeleid van de EU (Verordening 511/2014 inzake nalevingsmaatregelen voor gebruikers van het Nagoya Protocol) en bij het uitvoeren van de specifieke taken die vereist zijn door de Commissie door de verordening, nl. degelijke analyse van documenten, het voorbereiden van rapporten en het informeren van de bevolking.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging IN OJ S 44 — 079856 van 3.3.2017 met de titel: „Ondersteuningsdiensten voor de implementering van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad (de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen)” met een begroting van 600 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Internationale Arena

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ondersteuning bieden aan de Europese Commissie in het kader van ABS (Verordening 511/2014 inzake nalevingsmaatregelen voor gebruikers van het Nagoya Protocol) en bij het uitvoeren van de specifieke taken vereist door de Commissie, bij het monitoren van trends in de ontwikkeling van internationale beleid dat relevant is voor ABS, compilatie en analyse van gegevens en voorbereiding van verslagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PIN OJ S 44 — 079856 van 3.3.2017 met de titel: „Ondersteuningsdiensten voor de implementering van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad (de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen)” met een begroting van 600 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overzicht van de juridische maatregelen en aanbevelingen voor de toekomst

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij de implementering van het beleid betreffende toegang en verdeling van voordelen in de EU, met name de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen (Verordening (EU) nr. 511/2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya) en bij de uitvoering van de specifieke taken die in het kader van de verordening worden vereist door de Commissie en de EU-lidstaten, met name door middel van het toezicht op implementerings- en handhavingsmaatregelen, de compilatie en analyse van gegevens, de monitoring van trends op het gebied van het gebruik van genetische bronnen in de EU, de leveren van aanbevelingen en de opmaken van rapporten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PIN OJ S 44 — 079856 van 3.3.2017 met de titel: „Ondersteuningsdiensten voor de implementering van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad (de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen)” met een begroting van 600 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leidraden en vergaderingen met de lidstaten

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlening van ondersteuning aan de Europese Commissie bij de implementering van het beleid betreffende toegang en verdeling van voordelen in de EU, met name de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen (Verordening (EU) nr. 511/2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya) en bij de uitvoering van de specifieke taken die in het kader van de verordening worden vereist door de Commissie en de EU-lidstaten, met name door middel van het verstrekken van technisch advies, de opmaken van rapporten en het deelnemen aan vergaderingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PIN OJ S 44 — 079856 van 03/03/2017 met de titel: „Ondersteuningsdiensten voor de implementering van Verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de Raad (de EU-verordening betreffende toegang en verdeling van voordelen)” met een begroting van 600 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-516979
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 070202/2018/787282/SER/ENV.F.3
Perceel nr.: 1
Benaming:

Best practices en bijstand voor belanghebbenden

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: eCOAST BVBA
Postadres: Esplanadestraat 1
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 8400
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABS-International CVBA
Postadres: Kortrijksesteenweg 127
Plaats: Sint-Martens-Latem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: B-9830
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Perseus BVBA
Postadres: Kortrijksesteenweg 127
Plaats: Sint-Martens-Latem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: B-9830
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 171.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 33 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

23 % + 10 % = 33 %

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 070202/2018/787296/SER/ENV.F.3
Perceel nr.: 2
Benaming:

Internationale Arena

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: eCOAST BVBA
Postadres: Esplanadestraat 1
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 8400
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ABS-International CVBA
Postadres: Kortrijksesteenweg 127
Plaats: Sint-Martens-Latem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: B-9830
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Perseus BVBA
Postadres: Kortrijksesteenweg 127
Plaats: Sint-Martens-Latem
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: B-9830
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 68 107.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 47 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

31 % + 16 % = 47 %

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 070202/2018/787306/SER/ENV.F.3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Overzicht van de juridische maatregelen en aanbevelingen voor de toekomst

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milileu Ltd
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 315 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 315 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 22 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

9.4 % + 3.7 % + 9.3 % = 22.4 %

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 070202/2018/787311/SER/ENV.F.3
Perceel nr.: 4
Benaming:

Leidraden en vergaderingen met de lidstaten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Wageningen Research, Research Institute Wageningen Plant Research
Postadres: Droevendaalsesteeg 1
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6708 PB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 223 920.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 65 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

11 % + 11 % + 21 % + 22%= 65 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11.1(e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in punt 11.4 genoemde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld onder Hoofding I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen twee jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen, een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (zie http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen twee maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018