Werken - 509275-2018

20/11/2018    S223    Europees Parlement - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Aanbesteding 06A50/2018/M051 — renovatie van de ruimtes van de leden van het Europees Parlement in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel

2018/S 223-509275

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europees Parlement
Rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
België
Contactpersoon: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4196
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Europees Parlement
Rue Wiertz 60, bureau WIM 09P014
Bruxelles
1047
België
Contactpersoon: Services assistance à la maintenance — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4196

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Europees Parlement
Parlement européen, Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
België
Contactpersoon: SAM Contrats et marchés, bureau WIM 09P014
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.europarl.europa.eu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding 06A50/2018/M051 — renovatie van de ruimtes van de leden van het Europees Parlement in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel

Referentienummer: 06A50/2018/M051
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213150
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van dit contract is om renovatiewerkzaamheden uit te voeren in de ruimtes die door leden van het Europees Parlement te Brussel worden gebruikt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115800
30000000
30191000
39000000
39130000
45213150
51620000
45430000
45432000
45432100
45432130
44111400
44800000
44810000
44812200
31518300
45200000
45210000
45211000
45211310
45211340
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Maart 2019: installatie van standaardkantoren door de algemene aannemer;

— maart/april 2019: installatie van de werven door de algemene aannemer;

— 20.4.2019 tot 31.8.2019: werken in de ruimtes van de leden van het EP in ASP en WIB (ongeveer 70 000 m2):

—— toezicht op de werven uitgevoerd door bewakingsdiensten in onderaanneming van de algemene aannemer volgens de richtlijnen van DG SAFE,

—— kantoren:

——— verhuizing van bestaand meubilair en bestaande IT-apparatuur (contractanten voor meubilair en IT onder toezicht van de algemene aannemer),

——— vernieuwing van vloer- en wandbekleding, schilderen van plafonds,

——— vernieuwing van de lichtarmaturen,

——— aanpassing van vloerdozen,

——— installatie van het nieuwe meubilair (contractant voor meubilair onder toezicht van de algemene aannemer),

—— doorgangen, lifthallen, loopbruggen:

——— verhuizing van het bestaande meubilair (contractant voor meubilair onder toezicht van de algemene aannemer),

——— vernieuwing van vloer- en wandbekleding, schilderen van plafonds,

— installatie van het nieuwe meubilair (contractant voor meubilair onder toezicht van de algemene aannemer),

——— vernieuwing van de bewegwijzering (nieuwe bewegwijzering eventueel voorzien door de nieuwe contractant voor bewegwijzering en installatie door de algemene aannemer).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Renovatiewerken in de zone H van het ASP-gebouw, de etages 2,4,5 en 6, voor de meeste items in de prijsopgave.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke entiteiten uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp vormt van deze aanbesteding en dit volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/12/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd dit ten laatste 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail aan INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu — mede te delen. Zij mogen door maximaal 1 persoon worden vertegenwoordigd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het Europees Parlement zal een facultatief verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering organiseren op 29.11.2018 (10:00).

De plaats van afspraak is in de hal van het accreditatiecentrum van het gebouw Altiero Spinelli te Brussel.

Maximaal 2 vertegenwoordigers per onderneming mogen aan het verkenningsbezoek deelnemen. U wordt verzocht 2 werkdagen vóór het bezoek per e-mail aan het volgende adres INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu de naam van uw bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers mee te delen, zodat uw toegangspasje tijdig kan worden klaargemaakt.

Uw inschrijving wordt via e-mail bevestigd.

Het Europees Parlement zal na het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering, een verslag opstellen dat wordt gepubliceerd op de e-tenderingwebsite. De eventuele verplaatsingskosten die verbonden zijn met het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering, zijn te uwen laste en worden niet vergoed door het Europees Parlement.

De deelname aan het verkenningsbezoek op de plaats van uitvoering is facultatief.

De ondernemers wordt verzocht om, tijdens het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering, vragen te stellen die zij relevant en nuttig achten voor de opstelling van een inschrijving.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Europese Ombudsman
Strasbourg
67000
Frankrijk

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018