Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 509583-2021

08/10/2021    S196

България-София: Мебелировка

2021/S 196-509583

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на правосъдието
Национален регистрационен номер: 000695349
Пощенски адрес: ул. Славянска № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Иван Илиев
Електронна поща: I_Iliev@justice.government.bg
Телефон: +359 29237503
Факс: +359 29813445
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mjs.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.justice.government.bg/home/index/c28a1444-781f-42fe-981e-e1a515b80a99

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието“

Референтен номер: 90-00-44/2021
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

В сградите на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5, и бул. „Дондуков“ № 2А ет. 7-8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 10
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 192-499600

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-310
Наименование:

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
20/09/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация Панда
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 11 283.04 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

В сградите на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5, и бул. „Дондуков“ № 2А ет. 7-8.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието“

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/03/2022
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 11 283.04 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация Панда
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Със сключено допълнително споразумение № 1 с рег. № 93-00-310/24.09.2021 г. се удължава с 6 /шест/ месеца на основание с чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП срокът на договор № 93-00-310/20.09.2021 г., като текстът на чл. 2 от договора се изменя, както следва: „Настоящият договор влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и регистриран в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е със срок на изпълнение 6 /шест/ месеца след приключване на РС № СПОР-7/15.03.2018 г., а именно: 30.03.2022 г. или до изчерпване на стойността на договора".

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. е със срок на действие до 30.09.2021 г., а срокът за доставка по договор с рег. № 93-00-310/20.09.2021 г. е до 30 (тридесет) работни дни от подаване на заявката, и е налице необходимост от технологично време за приключване изпълнението на договора.

В тази връзка на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП е сключено допълнително споразумение № 1 с рег. № 93-00-310/24.09.2021 г. с което се удължава срокът на договор № 93-00-310/20.09.2021 г. до 30.03.2022 г.

Договорът се изменя на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като изменението е несъществено и не попада в хипотезите на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 11 283.04 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 11 283.04 BGN