В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 509583-2021

08/10/2021    S196

България-София: Мебелировка

2021/S 196-509583

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на правосъдието
Национален регистрационен номер: 000695349
Пощенски адрес: ул. Славянска № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Иван Илиев
Електронна поща: I_Iliev@justice.government.bg
Телефон: +359 29237503
Факс: +359 29813445
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mjs.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.justice.government.bg/home/index/c28a1444-781f-42fe-981e-e1a515b80a99

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието“

Референтен номер: 90-00-44/2021
II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

В сградите на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5, и бул. „Дондуков“ № 2А ет. 7-8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието по Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 10
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 192-499600

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-310
Наименование:

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
20/09/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация Панда
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 11 283.04 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

В сградите на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ул. „Аксаков“ № 5, и бул. „Дондуков“ № 2А ет. 7-8.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Министерство на правосъдието“

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/03/2022
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 11 283.04 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация Панда
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. Цариградско шосе № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop.order@office1.bg
Телефон: +359 70010770
Факс: +359 70010770
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Със сключено допълнително споразумение № 1 с рег. № 93-00-310/24.09.2021 г. се удължава с 6 /шест/ месеца на основание с чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП срокът на договор № 93-00-310/20.09.2021 г., като текстът на чл. 2 от договора се изменя, както следва: „Настоящият договор влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и регистриран в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е със срок на изпълнение 6 /шест/ месеца след приключване на РС № СПОР-7/15.03.2018 г., а именно: 30.03.2022 г. или до изчерпване на стойността на договора".

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. е със срок на действие до 30.09.2021 г., а срокът за доставка по договор с рег. № 93-00-310/20.09.2021 г. е до 30 (тридесет) работни дни от подаване на заявката, и е налице необходимост от технологично време за приключване изпълнението на договора.

В тази връзка на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП е сключено допълнително споразумение № 1 с рег. № 93-00-310/24.09.2021 г. с което се удължава срокът на договор № 93-00-310/20.09.2021 г. до 30.03.2022 г.

Договорът се изменя на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, тъй като изменението е несъществено и не попада в хипотезите на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 11 283.04 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 11 283.04 BGN