Leveringen - 509610-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Zelfklevende labels

2018/S 223-509610

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole
Romania
Șoseaua Iancului nr. 49
Bucureşti
021719
Roemenië
Contactpersoon: Ioana-Cristina Rebigan, Violeta Stoicescu
Telefoon: +40 212505097 / 752100990
E-mail: office@onvpv.ro
Fax: +40 212505098
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onvpv.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare de însemne de certificare a originii și autenticității vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC), indicație geografică (IG) și varietale

Referentienummer: 26318890_2018_PAAPD1027712
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare de însemne de certificare a originii si autenticitatii vinurilor cu denumire de origine controlata (DOC), indicatie geografica (IG) și varietale, conform Caietului de Sarcini.

1) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor;

2) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Soseaua Iancului nr. 49, sector 2, Bucuresti, ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare de însemne de certificare a originii si autenticitatii vinurilor cu denumire de origine controlata (DOC), indicatie geografica (IG) și varietale, conform Caietului de Sarcini.

Total cantitate acord-cadru: minim estimat — 90 000 000 bucati.

Maxim estimat — 340 000 000 bucati.

Total cantitate pentru un contract subsecvent minim estimat – 45 000 000 bucati.

Maxim estimat — 170 000 000 bucati.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pentru „Componenta tehnica" a fost stabilit următorul subfactor, respectiv: 2.1. Timpul de livrare a prime transe de insemne de certificare a originii si autenticitatii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri integral proprii.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Situația personală a Ofertantului:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1) Certificatul de atestare fiscala eliberat pentru persoane juridice eliberat de MFP sau subunitatile subordonate (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii certificatelor);

2) Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale în cazul persoanelor juridice eliberat de Autoritatile Publice Locale — din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii certificatelor;

3) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4) Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

5) alte documente edificatoare, dupa caz.

Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si vor completa o declaratie conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, care se va prezenta de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE.

În cazul ofertantilor nerezidenti se aplica prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sunt urmatoarele:

— Director General — Dorin Stefan Dusa,

— Sef Birou Financiar-Contabilitate, Administrativ — Adrian Socor,

— Sef Serviciu Viticultură-Vinificatie, Protectie DOC/IG — Violeta Stoicescu,

— Compartiment Juridic — Georgeta-Iuliana Scurtu,

— Compartimentul Gestiune/Protectie DOC/IG din cadrul Serviciului Viticultură-Vinificaţie, Protecţie D.O.C./I.G. — Mirela-Gabriela Rosu,

— responsabil achizitii publice — Ioana-Cristina Rebigan.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Documentele justificative se vor prezenta numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia declaratiei 60, care se va prezenta la termenul limita de depunere a ofertelor, odata cu DUAE.

Nota: 1.

1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca e cazul) atrage respingerea acesteia ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Media cifrei de afaceri generale pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2015, 2016, 2017 de cel puțin 8 400 000 RON. Nota: Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv: 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON, 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.

Eventuele minimumeisen:

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind cifra de afaceri, Ofertantul va completa informațiile aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE. Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE și va preciza la rubrica „Detalii privind operatorul economic” data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea. Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmire a clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire va demonstra îndeplinirea cerintei minime privind cifra de afaceri prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns) la rubrica „Cifra de afaceri solicitată". Documentele suport includ, dar nu se limitează la: extrasul „contul de profit și pierdere” din situațiile financiare pentru exercițiile financiare încheiate sau alte dovezi pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Experienta similara. Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat în ultimii 3 ani (calculati prin raportare la termenul limită de depunere a ofertelor/modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limită prevăzut în anunţul de participare publicat initial) produse similare a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie cel putin egală cu 4 200 000 RON. Operatorul economic face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică prin completarea în DUAE a informaţiilor cu privire la principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte (prin care sa se confirme) livrarea de produse similare conform art. 179 litera b) din Legea nr. 98/2016.

Nota 1: Cerinta se considera indeplinita daca ofertantul demonstreaza ca a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 4 200 000 RON, la nivelul mai multor contracte.

Nota 2: Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv: 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON, 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 2017 — 1 EUR = 4,5681 RON. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.

Asociere. Informatii privind asociatii (daca este cazul). În cazul unei oferte comune depuse de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a doi sau mai multi operatori economici, conditia privind experienta similara se cumuleaza. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.

Eşantioane, descrieri sau fotografii. Eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante.

Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. În cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorii economici prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va face parte integranta a contractului de achizitie publica.

Subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa formularul DUAE. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, va prezenta documentele suport in sustinerea experientei similare (contracte, procese verbale de receptie, documente constatatoare emise conform art. 166 din H.G. 395/2016, alte documente) emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, prin care sa se confirme efectuarea livrarilor, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, se permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractul respectiv.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere (Formular 2 — Sectiunea „Formulare”), informatii privind asocierea (Formularul 1 — „Sectiunea Formulare"), declaratia pe propria raspundere (conform art. 60 din Legea 98/2016, respectiv Formular 5 — Sectiunea „Formulare”, pentru Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tert sustinator) si documentele privind partea sa de implicare. Se vor atasa toate documentele solicitate la situatia personala a ofertantului — capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) pentru fiecare asociat.

Ofertanţii vor completa informaţiile în DUAE. Ulterior, la solicitarea autorităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluarii ofertelor are obligaţia de a prezenta eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta Angajamentul privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Formularul 8 — Sectiunea Formulare sau Angajament privind sustinere financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Formularul 9 — Sectiunea Formulare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7 — Sectiunea „Formulare”), declaratie de subcontractare (Formular 6 — Sectiunea „Formulare”), declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, completata în conformitate cu Formularul 5 — Sectiunea „Formulare”, semnata de reprezentantul legal. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare:

— Sef Serviciu Viticultură-Vinificatie, Protectie DOC/IG — Violeta Stoicescu,

— Sef Birou Financiar-Contabilitate, Administrativ — Adrian Socor,

— Compartiment Juridic — Georgeta-Iuliana Scurtu,

— Compartimentul Gestiune/Protectie DOC/IG din cadrul Serviciului Viticultură-Vinificaţie, Protecţie D.O.C./I.G. — Mirela-Gabriela Rosu,

— Responsabil achizitie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. DUAE poate fi accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2018